Šį pavasarį lietuviai tėvai jėzuitai Garfield Blvd. ir Western Ave. gatvių kampe pradės statyti modernius namus, skirtus mūsų visuomenės ir ypač jaunimo organizacijų veiklai. Čia galės rasti patogia prieglaudą savo susirinkimams, posėdžiams ir parengimams visos lietuviškos organizacijos, kurios dabar turi bastytis svetimtaučių salėse, o kartais net smuklėse. Šio darbo jėzuitai ėmėsi, prašomi visuomenės atstovų. Jų statomi namai skiriami lietuviškai visuomenei, todėl iš jos laukiama ir paramos. Aukas galima siųsti šiuo adresu: Jesuit Fathers, 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Ill.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS

     Prašome gerbiamuosius Skaitytojus, kurių prenumerata pasibaigė, kaip galima greičiau ją atnaujinti. Kai kuriems asmenims pasiuntėme "Laiškus Lietuviams" susipažinti. Būtų malonu, kad jie praneštų, ar nori, kad ir toliau laikraštį siuntinėtume. Šių metų gegužės mėnuo yra paskelbtas spaudos mėnesiu. Būtų tinkamas jo paminėjimas, jei kiekvienas užsisakytų bent vieną naują laikraštį ar žurnalą.

     Labai nuoširdžiai dėkojame visiems, pinigine auka parėmusiems ''Laiškus Lietuviams" 5 dol. aukojo — V. Elvikytė (Chicago); 4 dol. — V. Paulionis (Toronto); po 3 dol.: dr. M. Baktys (Dixon), G. Kažemekienė (Hamilton), L. Mačys (London, Ont.), J. Bujauskas (Detroit), V. Matikiūnas (Chicago), P. Lalas (Amsterdam), S. Ričkutė (Chicago), A. Bilaitis (Kearny), L. Heningas (Detroit), A. Rugienienė (Detroit), D. Misiulis (Blue Island); po 2 dol.: J. Malinauskas (Chicago), B. Gužaitis (Waterbury), M. Januševičiūtė (Toronto), L. Remeikis (Sudbury), K. Prišmantas (Los Angeles), O. Lašaitis (Australija), O. Kaunienė (Brooklyn), B. Graužinienė (Chicago), A. Keliačius (Hamilton), N. Grigaliūnienė (Chicago), A. Dobrovolskis (Toronto).

ATSIŲSTA PAMINĖTI

     Stasys Yla. LAISVĖS PROBLEMA. Išleido Immaculata. Aplankas Ados Korsakaitės. 246 psl., kaina — $2.

     Laisvė yra kiekvieno žmogaus siekiama, tačiau ne visi ją vienodai supranta: kas vieniems laisvė, tai kitiems — pavergimas. Komunistai, pavergdami tautas, sakosi jas "išlaisviną". Savotiškai laisvę supranta ir liberalai. Šias problemas Įdomiai nagrinėja autorius šioje knygoje.

     Jos. Schrijvers, C. SS. R. MEILĖS PRAKTIKA. Iš prancūzų kalbos išvertė O. Labanauskaitė. Išleido Immaculata, R. F. D. 2, Putnam, Conn. Giliai ir išsamiai kalbama apie žmogaus ir Dievo santykius — apie meilę.

     Mykolas Biržiška. SENASIS VILNIAUS UNIVERSITETAS. Išleido Nida. Neseniai minėjome Vilniaus Universiteto sukaktį. Šioje knygoje yra surinkta daug įdomios medžiagos apie šį pirmąjį Lietuvos mokslo židinį, įsteigtą jėzuitų šešioliktame amžiuje.

     Vladas Ramojus. LENKTYNĖS SU ŠĖTONU. Išleido Liet. Knygos Klubas. Aplankas dail. V. O. Virkau. 292 psl., kaina — $3.

     Knygoje aprašomi įdomūs paskutiniojo karo nuotykiai. Pats autorius buvo šių nuotykių dalyvis, todėl aprašoma labai vaizdžiai ir gyvai.

     LITERATŪROS LANKAI. Nr. 6, 1955. Neperiodinis poezijos, prozos ir kritikos žodis. Leidžiamas Argentinoje. Daug įdomios medžiagos iš lietuvių ir svetimtaučių kūrybos. Visais laikraščio reikalais galima rašyti šiuo adresu: Kazys Bradūnas, 1127 Bayard St., Baltimore 23, Md., USA.

Immaculata Press

“LAIŠKAI LIETUVIAMS” 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois