religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1996 BIRŽELIS - JUNE / VOL. XLVIII, NO. 6

MEILĖ IR KANČIA

181

 J.V

TIKĖJIMAS IR KANČIA

183

 Kun. Lionginas Virbalas SJ

BALTOS ROŽĖS MOLINIAME ĄSOTYJE

186

 Jūratė Ratautienė

ŠVENTĖ, KOKIOS DAR NEBŪTA

193

 Marija Aldona Jurkutė

ŠV. JONAS KRIKŠTYTOJAS

195

 Kun. K. J. Ambrasas SJ

KRIKŠČIONIŠKA KULTŪRA

197

 Kun. Aug. Steigvilas

TIKĖKITE PATIKIMAIS LIUDININKAIS

199

 Chiara Lubich

POKALBIS ŽIEMOS NAKTĮ

200

 Teresė Paberalienė

DIEVO TAUTOS APIMTIS

202

 Kun. Petras Linkevičius

NOVELIŲ CIKLAS

204

 Asta Araminaitė

KALBA

208

 Juozas Vaišnys SJ

EILĖRAŠČIAI

209

 Aldona Ruseckaitė

KNYGOS

210

 Alė Rūta

TĖVYNĖJE

211

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

214

 Red.

TRUMPAI

215

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas Jono Kuprio nuotraukomis iš “Laiškų lietuviams” metinės šventės š.m. gegužės 5 d.
Viršelio piešinys — dail. Gražinos Didelytės.
Skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (ISSN 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.