religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1996 / RUGSĖJIS - SEPTEMBER / VOL. XLVII, NO. 9

MOKYTOJUI

253

 Algirdas Paliokas SJ

IŠ LIETUVOS BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS

257

 Jonas Boruta SJ

DIEVMEDIS

261

 Elena Šidlauskienė

TRUPUTIS DOGMŲ ISTORIJOS

265

 Vytautas Bagdanavičius MIC

IŠ GRIUVĖSIŲ KYLANTI VILTIS

267

 Kun. A. Gražulis SJ

GAILESTINGUMAS SVARBIAU UŽ AUKĄ

273

 Chiara Lubich

ŽMOGUS IEŠKO DIEVO

274

 Danutė Bindokienė

BŪTINIAUSIAS ŠIANDIENOS ŽODIS

277

 Kun K. J. Ambrasas SJ

LEISKITE BŪTI GERAM

279

 Jonas Ivanauskas

KALBA

282

 Juozas Vaišnys SJ

KNYGOS

283

 Alė Rūta

TĖVYNĖJE

284

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

287

 Red.

TRUMPAI

288

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas dail Povilo Puzino kūrinių nuotraukomis. Viršelio piešinys — dail. Gražinos Didelytės.
Skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (ISSN 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.