Vol. XVII Nr. 2 VASARIS / 1966 / FEBRUARY

*    * *    GYVENIMUI TEKANT    46

A. Tamošaitis, S. J.    ŽMOGUS NORI AUKOTI    48

A. ir A. Liulevičiai    KĄ SKAITYTOJAI GALVOJA

K. Trimakas, S. J.    APIE PAKEISTAS APEIGAS    52

J. Borevičius, S. J.    VASARIO 16 GIMNAZIJA    60

H. Edwards    POETIŠKAS REALISTAS    63

St. Yla    PAGIRTI VEIKIANTIEJI    66

V. Kasniūnas    VASARIO MĖNUO    68

A. Grauslys    MEILĖS SĄVOKOS BEIEŠKANT    70

NUOMONĖS:

L. Meškauskas    Jaunesniojo apie vyresniuosius  75

Ant. Repšys    Vyresniojo apie jaunesniuosius    76

J. Vaišnys, S. J.    AR ŽYDAI IŠTEISINTI?    78

V. Bagdanavičius, M.I.C.    KAI VYRAS NEPRIMUŠA...    80

G. Ivaškienė    GAVĖNIOS TRADICIJOS    81

G. Ivaškienė    AUKLĖJIMO KLAUSIMAIS    82

*    * *    IŠKARPOS IŠ ANAPUS    83

K. Bučmys, O.F.M.    EKRANO MIRGESY    85

SKAITYTOJO ŽODIS    87

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius Kęstutis Trimakas, S. J.

Vyresnysis redaktorius Juozas Vaišnys, S. J.

Redakcijos nariai Gediminas Kijauskas, S. J.

Dr. Arūnas Liulevičius Techninė redaktorė Birutė Bulotaitė

Foto redaktorius Algimantas Kezys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J.

Viršelis ir vinjetės Algirdo Kurausko

Adresas 2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 60636 Telefonas REpublic 7-8400 Spaustuvė Immaculata Press, Putnam, Conn.

Prenumerata metams — 4 dol.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $4.00, single copy 40c. Entered as second dass matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

JAUNIMO METUOSE minėdami keturiasdešimt aštuntųjų metų sukaktį nuo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, dabar jau daugel metų lietuvių tautai nebeturint tos nepriklausomybės, o mums esant išeivijojžvelgiame į mūsų jaunimą ir čia laisvajame pasaulyje ir ten pavergtoje tėvynėje. Lai mūsų jaunimas šiapus ir anapus Atlanto nenuleidžia rankų, bet tepuoselėja laisvės viltį ir ryžtą dėl tėvynės nepriklausomybės dirbti, kentėti ir aukotis iki tol, kol laisvė bus vėl užtikrinta.