ATSIŲSTA PAMINĖTI

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 43. Leidžia Amerikos R. Katalikų Kunigų Vienybė, 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207.

ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviškojo ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai. Nr. 24. Išeina du kartus per metus. Leidžia JAV LB Švietimo taryba. Redaguoja Stefanija Stasienė, 18112 Windward Rd., Cleveland, Ohio 44119. Metinė prenumerata — 4 dol. NAUJOJI VILTIS. Politikos ir kultūros žurnalas. Nr. 13. Leidžia Lietuvių studentų tautininkų korporacija “Neo-Lithuania” ir Amerikos lietuvių tautinė sąjunga. Redaguoja dr. Jonas Balys. Administracijos adresas: 7150 S. Spaulding Ave., Chicago, IL 60629.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Kr. Donelaičio lituanistinių mokyklų mokinių laikraštėlis. 1980 m. gruodžio 20 d., nr. 1(85).

Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams 50 dol. aukojo kun. A. Rubšys.

Po 22 dol. aukojo: kun. V. Radvina, O. Jankevičiūtė.

Po 17 dol. aukojo: P. A. Raulinaitis, M. Vygantas, J. Jodelė.

Po 15 dol. aukojo: F. Tallat-Kelpša, V. Švabienė

14 dol. aukojo J. Vaineikis.

Po 12 dol. aukojo: R. Borris, I.Krikščiūnienė, A. Šležas, A. Pužauskas, kun. L. Dieninis, J. Butikas, Z. Korius, K. Bielskienė, D. Žiūraitienė, V. Vygantas, O. Vilėniškienė, S. Butkus, S. Juškus, S. Vaišvilienė, K. Pabedinskas, P. Dirda, L. Kairienė.

Po 10 dol. aukojo: P. Karosas, J. Švabas, J. Matonis, P. Prankienė, V. Poderys, M. Utz.

Po 9 dol. aukojo: B. Zdanienė, J. Roland.

Po 8 dol. aukojo: V. Karoblis, E. Vasyliūnienė, V. Valantinas, V. Mileris, A. Dagilis, S. Činikienė.

Po 7 dol. aukojo: A. Grigaliūnas, S. Žumbakienė, M. Vasienė, kun. P. Ragažinskas, M. Ostrauskas, A. Valavičius, K. Linkus, G. Gražienė, A. Kalvaitis, kun. J. Velutis, P. Tomaševičius, V. Velža, I. Bukaveckienė, L. Raslavičius, J. Vadopalas, S. Prialgauskienė, K. Razauskas, S. Žilevičius, V. Janulaitis, S. Jautokaitė, K. Ancerevičienė, A. Vitkus, S. Jankauskas, V. Norvilas, A. Mikėnas, kun. A. Sabas, J. Jagėla, B. Kožicienė, A. Grybauskas, P. Narbutis, M. Vilutienė, kun. A. Sabulis, V. Grubauskas, P. Gruodis, R. Korzonas, V. Gečas, O. Kindurienė, kun. M. Kirkilas, A. Karaitis, K. Otto, P. Dūda, J. Adomaitis, A. Saulis, K. Majauskienė, E. Diminskienė, A. Stropienė, V. Sniolis, S. Leikus, A. Milčienė, A. Stankaitis, K. Gasiūnas.

Po 6 dol. aukojo: V. Žemaitis, J. Augustas, P. Zigmantas, V. Damašius. Po 5 dol. aukojo: P. Atkočaitis, kun. V. Katarskis, G. Bajorūnienė, P. Želvys, B. Gudonis, B. Čižikaitė, A. Augaitienė, S. Graužinienė, J. Latvys, L. Kezenius, J. Petrauskienė, P. Juodikis, P. šošė, L. Stasiūnienė, J. Juodvalkis, O. Ščiukaitė, E. Tutinienė, J. Skladaitis, G. Kaufmanienė, E. Kvedarienė, J. Prunskis, A. Lesevičius.

Po 4 dol. aukojo: V. Paulionis, A. Sadauskas, K. Daknevičienė, S. Jelionienė, A. Nakas, J. Petrauskas, R. Shatas, J. Vailokaitis, J. Mažeika, G. Musteikienė, V. Simanavičius, D. Jurgutienė, prel. A. Deksnys, S. Nutautas, P. Jokūbaitis, V. Juodeikis, A. Stulpinienė, K. Račiūnas, kun. A. Babonas, S. Astrauskas, S. Vydmantas, J. Sakalas, G. Mitsevitz, K. Eigelienė, S. Blynas, B. Bernotas, F. Černienė, G. Gaurilius, E. Eidėnienė, E. Jasaitienė, A. Kapačinskas, B. Kripkauskienė, S. Daučanskas, E. Praninskienė, A. Matulionis, Z. Didžbalienė, A. Ivanauskas, B. Graužinienė, J. Ališauskas, A. Juškys, P. Montvila, A. Škėmienė, L. Bagdonas, M. Vaškevičienė, A. Elijošius, M. Stankūnienė, J. Skirmuntienė, E. Graibienė, K. Šumskytė, Z. Samuolis, J. Rugys, M. Kapačinskas, kun. K. Širvaitis, J. Puteris.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris —80 centų.