Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams

19 dol. aukojo K. Dubauskas.

17 dol. aukojo J. Mališka.

Po 14 dol. aukojo: A. Aviža, J.Rejeris.

12 dol. aukojo D.Šatas.

Po 10 dol. aukojo: J. Telson, E. Lukoshius, A. Dronsatavičius.

Po 9 dol. aukojo: J. Steponaitis, A. Stulgienė.

8 dol. aukojo V. Širmulienė.

Po 7 dol. aukojo: K. Dičiūnienė, P. Mikalauskas, O. Motusaitienė, N. Šumskienė, O. Zukienė, J. Gataveckas, J. Janušauskas, K. Aukškalnis, A. Bilaitienė, J. Naikelis, V. Šniuolienė, V. Kupcikevičius, G. Čapkauskienė.

Po 6 dol. aukojo: O. Pranckevičiūtė, J. Jurėnienė.

Po 5 dol. aukojo: E. Šilgalis, E. Pagirienė, J. Ardys, E. Nelsienė, J. Balbatas, J. Abraitis, S. Kasnickienė, H. Bagdonienė, A.Šemorptas, A. Valavičius.

Po 4 dol. aukojo: V. Ingelevičius, V. Abromavičius, P. Norvilas, J. Kriščiukaitis, B. Neverauskas, A. Mačiuikienė, O. Šulėnienė, V. Kamaitis, A. Stonienė, S. Raudienė, V. Aviža, M. Lapinskienė, V. Akelaitis, A. Totoraitienė, J. Varkalis, O. Žukienė, J. Petronis, V. Kasinskas, M. Veliuona, A. Saldys, K. Dičiūnienė, L. Laukienė, Z. Petreikis, V. Vitas, R. Zakarevičius.

Po 3 dol. aukojo: M. Užgirienė, A. Lietuvninkas, A. Skučienė.

Po 2 dol. aukojo: A. Drazdys, J. Dziubinskas, M. Norkūnienė, I. Ulpa, A. Bliūdžius, S. Gvazdinskienė, B. Jasevičius, J. Karklys, J. Rugienius, L. Milukienė, K. Butkus, J. Poškienė, S. Rutkauskienė, J. Bielskis, V. Dailidkienė, E. Gudinskienė, K. Mileris, P. Misevičius, P. Naudžiuvienė, V. Staškevičius, V. Plioplienė, I. Sakadolskienė, G. Senkevičienė, K. Stupienė, F. Tarulienė, J. Žadeikis, T. Alenskienė, M. Šalučkienė, E. Sniegaitienė, V. Barmienė, F. Masaitis, L. Kraiauskas, E. Nemickienė, J. Paovys, K. Sragauskas, V. Žebertavičius, V. Butvydas, kun. J. Grabys, kun. A. Kardas, J. Lipnickas, J. Valaitis, V. Kuzma, Z. Martinaitienė, Nek. Prasidėjimo Seserys, S. Beliūnienė, A. Daugirdas, A. Stočkus, J. Samaitis, V. Žemaitis, F. Brazaitis, B. Konauka, V. Juodakienė, V. Statkus, L. Oksas, A. Ruigys, V. Palčiauskas, V. Beleckas, A. Pilipavičius, S. Bakšys, E. Bielkevičienė, M. Čėsnienė, O. Ramanauskienė, B. Petrauskienė, H. Nagys, B. Pabedinskienė, P. Sidaras, O. Elertienė, A. Kižienė, A. Miselis, A. Venclovas, Nukryžiuotojo Jėzaus Seserys, A. Vasys, B. Staškevičius, S. Kvietys, P. Barkauskienė, M. Jonikienė, E. Jokubkienė, K. Rimas, J. Kizlauskas, A. Marchertas, V. Petkienė, J. Miceika, O. Kukarskienė, R. Petronienė, J. Bujauskas, S. Tumosienė, P. Lanys, T. Barz, B. Čyvienė, D. Jakienė, S. Baltūsienė, V. Kazlauskas, K. Baltramaitis, A. Klupšas, V. Sendžikas, J. Stankaitis, V. Gliosas, F. Jarašius, D. Mieliulienė, M. Stašaitienė, A. Belickas, J. Penčylienė, M. Matuzienė, E. Dubickienė.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris —80 centų.