Paruošė AL. LIKANDERIENĖ

     Amerikoje iš 10 milijonų alkoholikų net 1/3 yra moterys. Vidutinė alkoholikė moteris yra 39 m., balta, protestantė, išsiskyrusi, turinti du vaikus, nedirbanti ir gyvenanti vakarinėj Amerikos daly. 60% Amerikos moterų geria. Dažniausiai jos geria namie ir vienos, tuo būdu visuomenė mažiau apie tai žino.

     Alkoholizmas yra viena iš labiausiai paplitusių ligų ar blogybių. Daktarai tarp savęs nesutaria — ar tai liga, ar blogas polinkis. Kaip ten bebūtų, alkoholio žala yra labai didelė ir visuomenei, ir šeimai, ir pačiam individui, jo kūnui bei dvasiai. Nuo vieno ar dviejų stikliukų niekas alkoholiku netampa. Į alkoholį įprantama pamažu, padedant geriems draugams, o kartais ir namiškiams. Taigi gerti niekas nepradėjo iš karto litrais. Pradžioj alus ir vynuoginis vynas, kurie daugelio laikomi "nekaltais”, yra ilgainiui lygiai tokie pat kenksmingi, kaip ir stiprūs alkoholiniai gėrimai. Pradžioj geriam, kad "būtų ramiau ant dūšios”, kad "būtų linksmiau”, ir čia reikalinga kompanija. Vėliau jau reikia "pataisyti blogą nuotaiką po vakarykščios”, ar "kad būtų drąsiau”, ir kompanija nebe taip būtina. Ir galiausiai griebiamasi stipresnių alkoholinių gėrimų be draugų ir be progų.

     Blogai yra alkoholikas vyras, tačiau dar blogiau alkoholikė moteris. Moterys yra jautresnės kenksmingam alkoholio veikimui. Joms alkoholizmas pasireiškia daug greičiau, negu vyrams, ir jos greičiau degraduoja. Baisu, kai vyras — jau pats alkoholikas — traukia ir žmoną žemyn, kad ji palaikytų jam kompaniją, "nes vienam gerti nesmagu”. Girtavimas nėštumo metu labai atsiliepia j būsimą mažą žmogiuką, kuris gali gimti su psichiniais ir fiziniais defektais. Naujagimiai būna mažesni, lėčiau vystosi ir, tik gimę, jau būna nekantrūs, nepatenkinti ir daug didesni rėksniai, negu normalūs vaikai. Paaugę vaikai sunkiau mokosi, sunkiau supranta, negu jų bendraamžiai. Naujagimiai, gimę iš alkoholikių motinų, beveik visada — 99% — irgi bus alkoholikai. Jie jau gimsta su kai kuriom alkoholizmo žymėm: sugadintos kepenys, inkstai ir pan. Jei nebūtų taip tragiška, būtų gana juokinga — mažas, tik gimęs žmogiukas, o jau girtas ir turi išsipagirioti. Žalos pataisyti jau nebegalima: sugadintos smegenų ar kepenų ląstelės nebeatsitaiso.

     Sunkus alkoholiko gyvenimas. Anksčiau vyras alkoholikas buvo laikomas ligoniu, moteris alkoholikė — girtuokle, ir dėl to alkoholikės retai ieškojo pagalbos. Amerikoj veikia didelė organizacija A.A. (Alcoholics Anonymous), kur- padeda vyrams ir moterims. Yra ir kita vieta vien tik moterims, tai Kalifornijoj, prie Sacramento miesto, bendrabutis ar centras, pavadintas "Kelias į blaivybę” (Gateway to sobriety). Nuo įsikūrimo 1967 metais šis centras padėjo daugiau kaip 1000 moterų.

     Centras — bendrabutis yra gerame rajone, gražiai ir patogiai įtaisytas, kuriame gyvena 12 moterų ir tvarkosi šeimos pagrindais. To centro širdis ir galva yra ponia Merrilee Clark, pati buvusi alkoholikė; jos talkininkė panelė Jonah Powell, taip pat buvusi alkoholikė ir kurį laiką gyvenusi tame centre. Įvairių čia yra moterų, nuo 18 iki 64 metų amžiaus, tačiau yra buvę ir jaunesnių, ir vyresnių. Kiekviena gyventoja moka po 350 dol. per mėnesį, bet dėl pinigų stokos nė vienos nepavarė šalin. Patekti į šiuos namus reikia tik vieno — nuoširdaus noro daugiau nebegerti. Tačiau pagalba alkoholikėms dažnai ateina per vėlai, ir alkoholis būna jų mirties priežastis. Žinoma, laikraščiai apie tai nerašo. Būna pažymėta, "kad staigiai ir netikėtai mirė”, ar "žuvo auto katastrofoj”, ar "mirė nuo širdies smūgio”. Dažniausiai visos mirtys, kurios būna ne dėl ligos ar seno amžiaus, gali būti priskirtos alkoholiui.

     Alkoholizmas ne būtinai reiškia, kaip daug ir kaip ilgai moteris geria, bet kaip alkoholis veikia moters asmenį ir charakterį. Anot p. Clark paaiškinimo, tokio dalyko, kaip sveika alkoholikė, visai nėra, yra tik blaivi alkoholikė. Kas kartą buvo alkoholiku, tas juo ir liks, ir viena taurelė alkoholinio gėrimo sunaikina visus blaivius nutarimus ir pasižadėjimus.

     "Kelias į blaivybę” centras padeda moterims alkoholikėms vėl atsirasti blaiviųjų tarpe, pirmiausiai pertvarkant jų poilsio ir darbo valandas bei mitybos klausimą. Verda ir kitus darbus atlieka čia pačios gyventojos. Ir čia jos vėl pamažu mokosi, kaip tvarkytis savo gyvenimą, kaip grįžti atgal į šeimą ir visuomenę. Pirmas tris savaites moterys, kurios gyvena šiame centre, vienos niekur neina, visuomet dvi ar trys kartu, tuo būdu viena kitai padeda susilaikyti nuo pagundos ir vietoj "stiklelio” išgerti kavos ar arbatos. Vėliau, jeigu jaučiasi pakankamai tvirtos, gali eiti ir po vieną į krautuves, kiną ar teatrą, į koncertą, ar net aplankyti šeimą. Centre turi pasilikti bent 4 savaites, tačiau kuo ilgiau, tuo geriau ir tuo geresnės gydymo pasekmės. Geriausiai būtų, jei galėtų čia likti visus metus.

     Blaivios alkoholikės, t.y. jau pasveikusios, dažnai palaiko ryšius su centru, ateidamos į susirinkimus ir padėdamos naujokėms, nes niekas šios problemos — gėrimo — taip gerai suprasti negali, kaip ta, kuri kartą jau yra tai išbandžiusi.

     "Ką gersi?” — neturėtų būtinai reikšti degtinę, konjaką, vyną ar alų, bet taip pat ir kavą, arbatą ar vaisių sunką, kuriuos juk irgi geriam.

     Alkoholikę vis laikom paslapty. Juk nepatogu ir negražu, kai Jonas, Petras ar Algis yra girtas, o dar baisiau kai Marytė, Nijolė ar Onutė yra girta. Negi sutikęs žmogų pasakysi, kad tas ar anas "laka kaip šiau-čius”, o reikėtų. Juk jei žmogui skauda, tai siunčiam jį pas gydytoją, jei serga, tai gydom, tad ir alkoholikę reikėtų pastūmėti daktaro — blaivybės kryptimi ir leist jai žinot, kad ji yra alkoholikė. Tik niekaip neįsivaizduoju savęs, sutikus pažįstamą, pasakant: "Tu alkoholikė”.

     Tačiau, kai kitą kartą paklausus, "ką gersi?”, gausim atsakymą "ačiū, nieko”, nebūkim per daug vaišingi ir nesistenkim į-tikinti, "kad vienas stikliukas nieko nepakenks”.

•    Vatikano radijo stotis, kuri duoda programą ir į Lietuvą, šiemet švenčia 50 metų sukaktį. Ji pradėjo veikti 1931 m. vasario 12 d., perduodant popiežiaus Pijaus XI žodį į visą pasaulį.

•    JAV-se moksleivių skaičius mažėja, tačiau privačiose mokyklose, turinčiose studentų bendrabučius, besimokančiųjų skaičius padidėjo 15.5%. Taip skelbia “National Association of Independent Schools”.

•    Vatikano laikraštis “Osservatore Romano” pirmą kartą per 121 savo gyvavimo metus, skelbdamas popiežiaus kelionių kalbas Azijoje, panaudojo japonų ir kinų alfabetą.

•    Popiežius Jonas Paulius II liepos mėnesį vyks į Prancūziją ir dalyvaus tarptautiniame eucharistiniame kongrese Liurde.

•    Vakarų Vokietijos katalikai ir protestantai drauge išspausdino Naujo Testamento tekstų rinkinį, paminėdami tame krašte buvusią ekumeninę Šv. Rašto dieną.