LIETUVOS LAISVĖS KOVOS METAI Vol. XIX Nr. 3 KOVAS  MARCH

STEBINT IR SVARSTANT    * * * 90

IŠ PETRO UOLOS IŠTRYKŠ PASAULĮ GAIVINANTIS ŠALTINIS (I premija)    N. Gailiūnienė 92

PASTABOS apie konkursą    V. Bagdanavičius, M.I.C.,

J. Bagdonas, A. Baronas, D. Kučėnienė, F. Kurgonienė 103

KĄ REIŠKIA TIKĖTI — I    A. Grauslys 104

BESKAUSMIAI VAINIKAI (eil.)    D. Kučėnienė 108-113

ASMENYBĖ IR JOS NEGALAVIMAI — II A. Liaugminas 115

SIEKIANT LIETUVOS LAISVĖS — II M. Krupavičius 118

JAUNYSTĖ: Kaip vertinu tai, kas šiais laikais dedasi Bažnyčioje (jaunimo I premija)    G. Juozapavičiūtė 120

KNYGOS: Olandų Naujasis Katekizmas Kun. V. Zakaras    123

ŠEIMA: Žiurkės ir vaikai    Paruošė E. Vaišnienė    129

ANAPUS    Paruošė M. Banėnas    131

ATGARSIAI    132

Šio numerio iliustracijos: J. Bakio “Angelas Sargas”, keramika (I viršelio psl.); Sesuo Mercedes, “Prie kryžiaus” (89); Vyt. Valaičio nuotraukos (popiežius Jonas XXIII — 93, 96, Malda — 99); N. Gailiūnienės laiškas (101); Alg. Grigaičio nuotraukos (109-112, 114, 128); G. Juozapavičiūtės atvaizdas (120).

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius — Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcinis kolektyvas: Jonas Borevičius, S. J., Gintarė Ivaškienė, Stasys Yla, Algimantas Kezys, S. J. (foto redaktorius), Vaclovas Kleiza, dr. Arūnas Liulevičius, Aušrelė Liulevičienė, Zita Sodeikienė (techninė redaktorė), Nijolė Užubalienė, Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius — Petras Kleinotas, S. J. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. U.SA.. Telefonai: RE 7-8400 ir RE 7-8401. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. Prenumerata metams — $4.00. Atskiro numerio kaina — $0.40.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $4.00, single copy 40«. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and at additional mailing office.

Nešdamas sau kryžių, jis išėjo į vadinamąją Kaukolės vietą, ebrajiškai Golgotą. Tenai jie prikalė jį ant kryžiaus.

(Jono 19, 17-18)