RELIGINĖS IR TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS SAUSIS/JANUARY 1977 VOLUME XXVIII NO. 1

IR VĖL PRIE KRYŽKELĖS . . .

1

T. J. Beleckas, S.J.

ŽAIDIMO TEOLOGIJA — VAIKŲ DARBAS?

4

Sės. Ona Mikailaitė

MARIJA SKLODOWSKA CURIE

10

J. Venckus, S.J.

AMERIKOS SPAUDA BEI TELEVIZIJA IR GALIMYBĖS

LIETUVIAMS

14

Bruno Markaitis, S.J.

ŠV. GABRIELIUS NAUJAJAME ĮSTATYME

16

Kun J. Burkus

IŠ DVIRATININKO KELIONIŲ

20

A. Tamošaitis, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

23

J. Pr.

ŠEIMA GYVENIMO AUDROSE

26

Vytautas Kasnis

TĖVYNĖJE

28

D. ir G. Vakariai

KALBA

32

J. Vaišnys, S.J.

FILMAI

34

J. Prunskis

DAILININKĖ ALDONA VARIAKOJIENĖ

36

V. L.

Šis numeris yra iliustruotas Aldonos Variakojienės tapybos darbų nuotraukomis. Viršelio nuotrauka — Eugenijaus Būtėno.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.