RELIGINĖS IR TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS LAPKRITIS/NOVEMBER 1977 VOLUME XXVIII NO. 10

DĖKINGUMO DORYBĖ

325

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

ŠV. KOMUNIJA RANKOJE

328

 A. Saulaitis, S.J.

DIDINGIAUSIOS PASAULIO KAPINĖS

329

 Juozas Prunskis

AR TAI SMULKMENOS?

331

 I. Kal.

EILĖRAŠČIAI

332

 Zenta Tenisonaitė

VYSK. V. BRIZGIO JUBILIEJUS

333

 Redakcija

IR JAUSMAIS, IR PROTU

334

 B. Kuzmickas

MOTERYS IR VEDYBOS

336

 Danutė Bindokienė

APIE VADOVAVIMO MENĄ

338

 A. Suslavičius

AR TAI POKALBIŲ TEMA?

339

 T. M.

NUOTAIKA

340

 M. Vyšniauskienė

UŽUOJAUTOS ŽODŽIAI

341

 A. Kučinskaitė

IR SUNKU, IR LENGVA

344

 Viktoras Justickis

KAS BRANGIAUSIA?

345

 E. Šakinienė

AMŽINAS MOTERIŠKUMAS

346

 R. B.

LITUANISTIKOS SEMINARAS JAUNIMUI

348

 J. Vaišnys, S.J.

ŽYGIS Į VAŠINGTONĄ

351

 Rasa Lukoševičiūtė

NEGI MŪSŲ MERGAITĖS ŠIURKŠTĖJA?

352

 M. Lukšienė

KRISTUS IR EUCHARISTIJA

355

 A. Saulaitis, S.J.

TĖVYNĖJE

357

 D. ir G. Vakariai

ROMO BARTUŠKOS NUOTRAUKOS

360

 Redakcija

Šis numeris iliustruotas Romo Bartuškos nuotraukomis. Viršelio nuotrauka — Eugenijaus Būtėno.

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

“Laiškai Lietuviams” (“Letters to Lithuanians”) is published monthly except July and August, when bi-monthly. Its publishers and owners are the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., a non-profit religiuos society approved by the Roman Catholic Church. The editor is Rev. Joseph Vaišnys, S.J. The managing editor is Mrs. Al. Likander. The offices of editors, publishers and management are located at 2345 West 56th St. Chicago, Ill. 60636. In the preceding 12 months “Laiškai Lietuviams” averaged a press run of 3000 copies. 2890 copies were distributed to paid individual subscribers by mail, free distribution — 60 copies. None (0) distributed to news agents and none (0) sold through dealers. Total distribution — 2950 copies; of single issue nearest filing date: press run — 3000, mail subscription — 2890, free distribution — 60; total distribution — 2950, and left-overs — 50. Annual subscription — $6.00, single copy is 60c. Second class postage paid at Chicago, Ill. and additional mailing offices.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.