“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” EKSKURSIJA

     Ateinančių metų mūsų ekskursija į Ispaniją, Portugaliją, Prancūziją ir Maroką bus nuo liepos 3 iki 25 dienos. Aplankysime Fatimą, Liurdą, garsiausius pasaulyje meno muziejus ir t.t. Kaina, įskaitant kelionę, viešbučius, maistą, arbatpinigius ir visa kita — iš Niujorko 2250 dol., iš Čikagos 2495 dol. Žinoma, kaina gali šiek tiek keistis. Norintieji dalyvauti ir gauti smulkesnių informacijų, kreipkitės į redakciją arba tiesiog rašykite kelionių biurui šiuo adresu: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Avė., Chicago, IL 60643. Tel. (312) 238-9787.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Šių metų konkurso tema — Kunigo įtaka žmogaus (mano) tikėjimui. Arba kita panaši tema — Pavyzdžio galia. Straipsnio ilgis — ne daugiau kaip 3000 žodžių. Konkursas baigiasi 1982 m. kovo 1 d.

     Už geriausius rašinius skiriamos keturios premijos: I — 150 (mecenatai Sofija ir Gediminas Mickevičiai), II — 100 dol. (mecenatas Juozas Vembrė), III — 75 dol. (mecenatas Vytautas Vizgirda), IV — 50 dol. (mecenatė Stefanija Rudokienė).

     Premijos bus įteiktos metinėje šventėje balandžio 18 d. Jaunimo Centro didžiojoje salėje, kur bus iškilminga vakarienė ir įdomi meninė programa. Programą atliks solistė Anita Pakalniškytė ir muzikas Manigirdas Motekaitis.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

LIETUVIAI SIBIRE. Redagavo Juozas Prunskis. Iliustravo Jonas Strungys. Amerikos lietuvių bibliotekos leidinys, 1981 m. Tai didelė, meniškai išleista, 216 psl. knyga su daugeliu įdomių ir dažnai šiurpių iliustracijų iš mūsų tautiečių kryžiaus kelio Sibire. Knygos kaina 20 dol. Puiki kalėdinė dovana. Leidyklos adresas: 3001 W. 59th Street, Chicago, IL 60629.

Eduardas Cinzas. MONA. Romanas. Aplankas Petro Mikalajūno. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 1981 m. Kieti viršeliai, 208 psl., kaina 8 dol. Fondo adresas: 7338 S. Sacramento Avė., Chicago, IL 60629.

Liūne Sutema. VENDETA. Eilėraščiai. Aplankas ir knygos apipavidalinimas Ritos Kavolienės. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 1981 m. Kieti viršeliai, 64 psl., kaina 6 dol.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS

     Žurnalo prenumerata kiekvienam pratęsiama automatiškai, nebent skaitytojas praneštų, kad nenori jos atnaujinti. Pageidaujama, kad prenumerata būtų mokama už ateinančius metus metų pradžioje. Siunčiant prenumeratos mokestį, yra daug saugiau naudoti čekius ar “money order”. Jau yra buvę atvejų, kad, siunčiant grynais, nei laiškas, nei pinigai administracijos nepasiekdavo.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris —80 centų.