CHIARA LUBICH

     "Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais” (Mt5,9). Ar žinai, kas yra taikdariai, apie kuriuos kalba Jėzus? Tai nėra tie, kuriuos vadiname romiais. Tie romieji mėgsta ramybę, vengia ginčų ir iš prigimties yra taikūs, bet dažnai juose slypi troškimas nebūti trukdomais, nenori turėti visokių rūpesčių.

     Taip pat taikdariai nėra nė tie geri žmoneliai, kurie, pasitikėdami Dievu, nereaguoja, kai yra provokuojami ar įžeidžiami. Taikdariai yra tie, kurie taip myli taiką, kad nebijo įsikišti į kivirčus, norėdami kitus sutaikinti. Taikos nešėjas yra tas, kuris taiką turi savyje. Reikia būti taikdariu kiekvienu momentu, gyvenant taikoje su Dievu ir pasivedant Jo valiai. Taikdariai stengiasi užmegzti ryšius tarp žmonių, sumažindami įtampą, išjungdami šaltąjį karą, kuris kartais būna šeimose, darbe, mokykloje, sporte, tarp tautų ir panašiai. Gal ir tavo šeimoje bus atsitikimų, kad tėvas nekalba su dėde, nes kartą buvo susikivirčiję, arba tavo senutė nekalba su ponia, gyvenančia antrame aukšte, nes ji per daug baladojasi. Gal pažįsti kokį savo konkurentą darbe. Gal tu pešiesi su mokslo draugais ir savo vienmečiais, kurie drauge su tavimi sportuoja ir ne visada yra pavyzdingi. Jie neribotai trokšta pirmauti, kitą nugalėti ir ne visuomet vien tik dėl lenktyniavimo. Jei gyveni bendruomenėje, tai būsi pastebėjęs, kiek daug didelių ir mažų nemalonumų atsiranda. Televizija, laikraščiai, radijas tau kasdien sako, kad pasaulis yra milžiniška ligoninė, ir ištisos tautos dažnai yra dideli ligoniai, kuriems labai reikia taikdarių, kad pagydytų įtemptus santykius, kurie gresia karu, jei dar nekariaujama.

     Taika yra būdinga krikščionims, kur tikintysis stengiasi įgyvendinti gerus santykius su visais, su kuriais turi kokių nors ryšių, be klastos ir apgaulės, be jokio paslėpto smurto, lenktyniavimo ar egoizmo. Dirbti ir siekti pasaulyje tokių santykių — tai revoliucinė veikla. Iš tikrųjų santykiai, kurie normaliai matomi visuomenėje, yra visai kitokios rūšies ir, deja, dažniausiai pasilieka tie patys.

     Jėzus žinojo, kad toks yra žmonių sugyvenimas, dėl to prašė savo mokinius visada padaryti pirmąjį žingsnį ir nelaukti iniciatyvos iš kito: "Aš sakau jums: mylėkite savo priešus... Jei sveikinate savo brolius, ką nepaprasto padarote?” Jėzus atėjo atnešti taikos. Visas Jo veikimo būdas eina ta linkme.

     Bet kaip tik tas naujas santykis, sudarytas su žmonėmis, dažnai atidengia klaidingus visuomenės santykius ir paslėptą tuose santykiuose su žmonėmis smurtą. Žmogui nepatinka, kad atskleidžiama toji tiesa, ir kraštutiniais atvejais yra rizika, kad į tai gali atsakyti neapykanta ir smurtu prieš tą, kuris drįsta ardyti nuo seno nusistovėjusią santvarką.

     Jėzus — taikdarys buvo smurtu nužudytas. Pelnyti kokį vardą reiškia tapti tuo, ką tas vardas reiškia. Paulius Dievą vadina "taikos Dievu” ir sveikindamas krikščionis sakydavo jiems: "Taikos Dievas tebūna su jumis visais”. Taikdariai parodo savo giminystę su Dievu. Jie veikia kaip Dievo vaikai, liudija Dievą, kuris įspaudė žmonių visuomenei tvarką, o jos vaisius yra taika.

     Tad kaip praktiškai įvykdyti tą žodį? Pirmiausia visur pasaulyje skleisk meilę. Reikšmingas faktas, kad Nobelio taikos premija atiteko motinai Teresei iš Kalkutos. Ji savo gyvenime skleidė tik meilę. Gali protingai imtis iniciatyvos ką nors daryti, kai pastebi savo aplinkoje grėsmę taikai. Kartais užtenka su kantrumu ir meile iki galo išklausyti susipykusiųjų puses, kad galėtum išrišti problemą. Įtampai atleisti labai gera priemonė yra humoras. Vienoje rabinų knygoje yra parašyta: "Ateities karalystė priklauso tiems, kurie mielai juokiasi, nes susipešusiųjų tarpe jie yra taikdariai”.

     Nenurimk, kol dažnai tik dėl menkniekių nutrūkę santykiai bus atstatyti. Gal būsi taikdarys, pagyvindamas toje organizacijoje, kurioje dalyvauji, reikalą labiau atkreipti dėmesį į taikos svarbą. Dar gali palaikyti, kiek galėdamas, didelių ir nuoširdžių taikdarių veiklą, pvz. Jono Pauliaus II ir kitų, kurie tiek tavo tautoje, tiek kitur pasaulyje veikia taikos linkme.

     Yra svarbu, kad netūnotum vietoje. Praleisdamas likusias savo gyvenimo dienas, padaryk ką nors gero savo artimui, tinkamai pasiruošk gyvenimui, kuris tavęs laukia.

Iš italų kalbos išvertė kun. Antanas Sabas

•    Daugiau kaip 5300 olandų katalikų kunigų ir vienuolių darbuojasi ūkiškai besivystančiuose vadinamo trečiojo pasaulio kraštuose.

•    JAV katalikų vyskupų suvažiavime lapkričio 10-13 d. Čikagoje, Conrad Hilton viešbuty, dalyvavo 250 vyskupų. Vyskupai nutarė išleisti ganytojišką laišką, pasmerkiantį komunizmą.

•    Aukštas pareigas ėjusi Sears bendrovės Čikagoje garsinimų skyriuje ir buvusi labai turtinga Patricia Cielinski nusprendė stoti į benediktinių vienuolyną, ieškodama gilesnės gyvenimo prasmės.

•    Ispanijos kultūros ministerija ėmėsi iniciatyvos restauruoti garsiąsias to krašto katedras. Jos priklauso tautos svarbiųjų meno paminklų skaičiui.

•    Ispanijoje šiuo metu yra apie 30,100 vyrų vienuolių, kurių apie 18.000 kunigai. Ispanių seselių skaičius prašoka 77.000, jų tarpe 14.000 kliauzūruotų. Apie 27.000 ispanų vienuolių dirba misijose.