ATSIŲSTA PAMINĖTI

IŠVEŽTŲJŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS. Stalino teroras 1940-1941. Sudarė Leonardas Kerulis. Įvadą parašė dr. V. S. Vardys. Redagavo Česlovas Grincevičius. Išleido Pasaulio lietuvių archyvas. Finansavo JAV LB Krašto valdyba. Kieti viršeliai, didelis formatas, 520 psl.

Jonas Vizbaras-Sūduvas. ALŠĖNŲ KUNIGAIKŠTYTĖ. “Draugo” konkurse premijuotas romanas. Aplankas dail. Dainos Žemliauskaitės. Išleido Lietuviškos knygos klubas 1981 m. 287 psl., kaina 8 dol.

Adolfas Markelis. NEBAIGTOJI SIMFONIJA. Novelių rinkinys. Aplankas ir viršelis Zitos Sodeikienės. Išleido Liet. knygos klubas. 125 psl., kaina 6 dol.

Juozas Brazaitis. RAŠTAI. II tomas. Nuo Maironio iki Brazdžionio. Aplankas ir viršelis Ados Sutkuvienės. Išleido Į laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti 1981 m. Kieti viršeliai, 568 psl., kaina prenumeratoriams 15 dol.

Kazimieras Vilkonis. RŪPINTOJĖLIO PAUNKSNĖJ. Straipsnių rinkinys. Spaudė Nida, Anglijoje. Autoriaus adresas: 37 Rustlings Rd., Sheffield, S11 7AA, England.

Algis Norvilas. DVIKALBIŠKUMAS: PALAIMA AR PRAKEIKIMAS? Išleido Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga 1981 m. 40 psl., kaina 2 dol.

Į LAISVĘ. Nr. 81 (118). Politikos žurnalas. Redaguoja Vacys Rociūnas, 7328 Midland Rd., Independence, Ohio 44131. Adm. adresas: 14 Thelma Dr., Bakersfield, Cal. 93305.

TĖVYNĖS SARGAS. Nr. 2 (49). Redaguoja Petras Maldeikis, 117 Sunset Dr., Hot Springs, Arkansas 71901. Administracijos adresas: 6819 S. Washtenaw Avenue, Chicago, Ill. 60629.

PERSPEKTYVOS. Nr. 9. Lietuvos pogrindžio spauda, nr. 2. Pasaulio Liet. Bendruomenės leidinys. 61 psl., kaina 3 dol. PLB adresas: 5620 S. Claremont Avė., Chicago, Ill. 60636.

Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams

Po 2 dol. aukojo:S. Vilūnienė, E. Sirutienė, K. Remeza, P. Norkaitis, E. Liškevičienė, V. Sinkus, L. Radvila, T. Šaulienė, J. Vembrė, J. Adomaitis, I. Vilimas, A. Visockis. P. Macnorius, H. Moliejienė, M. Mackienė, K. Orentienė, P. Bernotas, K. Almenas, kun. L. Klimas, J. Rumbutis, A. Maurutienė, A. Styra, P. Gulbinskas, J. Merkienė, A. Kuolas, S. Pumputis, F. Rajeckas, kun. V. Pikturna, R. Andrijauskienė, A. Pretkelis, A. Smolinskas, V. Ramanauskas, M. Milass, S. Izokaitienė, P. Petkelienė, S. Riškienė, G. Baltrušaitis, J. Skripkus, O. Danisevičiūtė, O. Ramanauskienė, B. Baras, B. Morkūnienė, M. Bumbulienė, S. Barmus, B. Mačiu-laitienė, D. Regina, M. Milušauskas, J. Rutkienė, B. Lintakienė, R. Kaunienė, D. Kikas, P. Marcinkienė, S. Kybartas, M. Lukoševičienė, V. Tumasonis, J. Putrienė, B. Simonaitienė, E. Jaškus, K. Augūnienė, L. Gaigalienė, L. Kairys, O. Peterienė, O. Paulikienė, V. Siliūnienė, E. Laukaitienė.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šy. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris -80.centų.