ATSIŲSTA PAMINĖTI

Klemensas Jūra. DIEMEDŽIO ŠAKELĖ. Eilėraščiai. Išleista Brazilijoje 1984 m. Viršelis Pauliaus Jurkaus. Spaudė Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207. 140 psl.

Kotryna Grigaitytė. TYLOS DOVANA. Lyrika. Viršelis ir iliustracijos Pauliaus Jurkaus. Išleido “Darbininkas” 1983 m. 86 psl.

METMENYS. Nr. 47. Redaguoja Vytautas Kavolis, Dickinson College, Carlisle, PA 17013. Administratorė Marija Paškevičienė, 3308 W. 62nd PI., Chicago, IL 60629.

"LAIŠKŲ LIETUVIAMS” EKSKURSIJA

     Šių metų pabaigoje, Kalėdų laikotarpiu, Australijos sostinėje yra rengiamos Lietuvių dienos. Ta proga organizuojame ekskursiją. Išskrisime Quantasoro linijos lėktuvu gruodžio 16 d. Pakeliui tris dienas stabtelsime Tahiti saloje, o grįždami tris dienas pailsėsime Havajuose. Grįšime sausio 6 d. Viešbučius užsakėme tik Tahiti ir Havajuose, nes Australijoje daugelis apsistos pas pažįstamus. Jei kas neturės kur apsistoti, bus parūpinta. Ši kelionė, su viešbučiais Tahiti ir Havajuose, kainuos apie 2300 dol. Kaina, žinoma, gali keistis. Dabar labai pabrangęs skridimas. Tikslesnių informacijų pateiksime kitame numeryje.

Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams 50 dol. aukojo E. Jonušienė.

25 dol. aukojo I. ir L. Kriaučeliūnai.

22 dol. aukojo E. Zenkevičienė.

Po 12 dol. aukojo: J. Klimas, kun. S. Gaidelis.

11 dol. aukojo K. Dubauskas.

Po 8 dol. aukojo: B. Mašalaitienė, D. Kikas.

Po 7 dol. aukojo: J. Skladaitis, A. Stropienė, B. Petrošius, S. Pumputis, O. Rugelis, P. Mikalauskas, K. Eidukonis, I. Kyrienė.

Po 5 dol. aukojo: A. Baleišienė, M. Noreikienė, J. Stanislovaitienė, G. Lapėnas.

Po 4 dol. aukojo: kun. V. Kriščiūnevičius, E. Petrauskas, J. Spurgis, K. Stašaitis, P. Macnorius, E. Rukuožienė.

Po 2 dol. aukojo: P. Sidzikauskas, M. Kriaučiūnas, V. Vaitkus, P. Mileris, J. Skirmuntas, K. Valinskas, B. Pabedinskienė, B. Balys, S. Dargis, M. Jonikienė, S. Strokienė, M. Sulaitienė, A. Viliušis, G. Žukauskas. K. Mašiotas, E. Slapšys, A. Kliorienė, A. Čepulis, M. Kvedaras, V. Plioplys, J. Racevičius, K. Balčiūnas, O. Nagelė, M. Kudirka, A. Zalubas, T. Bogušas, I. Ulpaitė, E. Baltrušaitienė, J. Poškus, A. Gečys, A. Barzdukas, P. Gulbinskas, P. Gluosnys, M. Levišauskas, V. Matulaitis, D. Petkaus-kas, A. Pocius, B. Rygertas, A. Stepaitis, A. Sadauskas, J. Čėsna, A. Grinius, V. Sabalis, V. Bartuška, V. Miškinis, A. Beleška, M. Barienė, A. Miselis, F. Brazaitis, S. Butkūnienė, J. Juodvalkis, A. Marchertas, E. Olšauskas, V. Statkus, F. Masaitis, J. Brazauskas, E. Nemickienė, J. Kačkelis, S. Rudys, A. Bilaitis, V. Butvydas, V. Vitkus, V. Matulionis, P. Alšėnas, D. Regina, A. Jadviršis, P. Zailskas, F. Tarulienė, Z. Markevičius, K. Nenortas, O. Kukarskienė, A. Bražėnas, B. Bartkus, E. Tutinas, B. Mažeika, B. Augustauskas, Č. Grincevičius, A. Keliuotis, O. Kuliešienė, V. Liulevičius, J. Prunskis, B. Konauka, E. Dubickas, O. Alčiauskas, M. Steikūnienė, E. Bielkevičius, A. Lietuvninkas, J. Bujauskas, P. Lanys, J. Andrukaitis, B. Juozapavičius, O. Krasauskas, A. Garkūnas, A. Drūtys, A. Jankauskaitė, A. Poskočimas, J. Raišys, J. Lašinskas, M. Kapočienė, A. Janušis, A. Lukoševičiūtė, M. Kuncienė, S. Kvietys, E. Juknevičius, K. Lietuvninkas, A. Pretkelis, P. Želvys, S. Pareigis, M. Butkienė, D. Jakas, E. Gudinskas, R. Žiogarys, M. Vaškevičius, S. Marijošius, J. Rutka, V. Sodeika. M. Šalučka, B. Adamson, V. Damašius, P. Ąžuolienė, B. Zvinakis, S. Čepas, L. Stuikys, V. Tasec-kas, J. Grigaitis, B. Morkūnienė, V. Jatulis, A. Petrauskas, A. Girnius, S. Sužiedėlis, J. Kuras, D. Balsys, L. Gailiušienė, J. Juodgudis. M. Končė, V. Narbutis, D. Petrutytė, R. Malėla, J. Miceika, M. Gureckas, V. Jarmas, B. Petrauskas, V. Grėbliūnas, V. Kazlauskas, kun. D. Kenstavičius, A. Duoblienė, B. Valavičius, A. Povilaitis, A. Verikas, J. Gepneris, V. Orvydienė, A. Venclovas, T. Šaulienė, M. Elbe, kun. V. Pikturna, L. Senutienė, M. Titienė, E. Jaskus, A. Saldys, K. Stankūnas, A. Jamdolis, G. Ažubalis, I. Deveikis, F. Galdikas, J. Rukšėnas, V. Lelis, P. Pajaujis, K. Keblys.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.