Juozas Kriaučiūnas. FRATERNITAS LITUANICA (ir PATRIA) 1908-1983. Pagrindinės žinios apie šią korporaciją jos 75 metų sukakties proga. 67 psl., kaina nepažymėta. Knygelę galima gauti, rašant šiuo adresu: Dr. J. Kriaučiūnas, Sayles Avė., Box 335, Putnam, CT 06260.

LITUANUS. Vol. 30, No. 4. Šį numerį redagavo Jonas Zdanys. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy, Chicago, IL 60629.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 63. Leidžia Lietuvių katalikų religinė šalpa, 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207. Kronikų vertimu rūpinasi kun. K. Pūgevičius ir M. Skabeikis.

METMENYS. Kūryba ir analizė. Nr. 48. Redaguoja Vytautas Kavolis, Dickinson College, Carlisle, PA 17013. Išeina dukart per metus. Metinė prenumerata — 10 dol. Administracija: Marija Paškevičienė, 3308 W. 62nd PL, Chicago, IL 60629.

TĖVYNĖS SARGAS. Nr. 3(59). Redaguoja A. J. Ka-sulaitis, 894 East 223rd St., Euclid, OH 44123. Administracija: Adomas Viliušis, 4050 S. Campbell, Chicago, IL 60632. Šio nr. kaina — 4 dol.