Skyrių tvarko JUOZAS VAlŠNYS, S.J Patarėjas—PROF. PETRAS JONIKAS

KĄ GALIMA IR KO NEGALIMA STATYTI

     "Dabartinės lietuvių kalbos žodynas” (Vilnius 1972) duoda šias veiksmažodžio statyti reikšmes: 1. daryti, kad stovėtų: Stulpą stato. Rugius į gubas stato Kumelė ausis stato. 2. daryti, kad užimtų vietą: Statyk koją ant suolo. Stalą statyk prie lango. Pila pieną į puodynę ir stato kamaroje. Perkelta prasme: Statė į pavojų savo gyvybę. 3. liepti, priversti stovėti: Stato sargybą, Stato mokinį į kampą. 4. daryti pastatą: Namą, paminklą, tiltą stato. Miestą stato. Greitai, pigiai, planingai stato. Sangrąž,: Kas čia statosi (namą sau stato)? 5. kurti: Savo darbu sau statome sviestą ateitį. 6.Padėjus palikti; įtaisyti: Zuikiams kilpas stato. Taures stato (gydant). Perkelta prasme: Jis man pinkles stato. 7. rengti, rodyti scenoje ar šiaip kur: Pjesę, filmą stato. 8. tiekti: Pieną pristatydavo į namus. 9. vaišinti: Statyk alaus. Statyk magaryčias. 10. versti, pavesti ką daryti: Stato ką prie darbo. 11. duoti užstatą, įkeisti: Statau šimtą dolerių, kad taip bus. Taip pat su veiksmažodžiu statyti vartojami kai kurie frazeologizmai: Akis statyti (stebėtis, ginčytis). Ragus statyti (pūstis, darytis nesugyvenamam).

     Tačiau kartais šis veiksmažodis vartojamas netaisyklingai: statyti balsą, statyti balsavimui, statyti naują santvarką, statyti sau tikslą, statyti reikalavimus, statyti klausimą, statyti pažymius, statyti ženklus, statyti kandidatus, statyti pavyzdžiu.

     Statyti balsą. Skambinant fortepijonu ar grojant kitais muzikos instrumentais, nusistovi tam tikra rankos padėtis, kurią daugelis vadina rankos pastatymu. Tai nevykęs, nevartotinas terminas. Užuot sakius rankos pastatymas, galima sakyti rankos padėtis Pvz.: Pradedant mokytis groti, reikia kreipti dėmesį į taisyklingą rankos pastatymą ( =rankos padėtį').

     Daugelis šį netaisyklingą terminą vartoja, kalbėdami ir apie vokalinę muziką. O mes turime labai gerų pakaitalų balso statymui, pastatytam balsui ir pan. Štai keli taisytini šios rūšies pavyzdžiai: Pas Kiprą Petrauską mokiniai ateidavo jau su pastatytu ( = išlavintu) balsu. Čia balsus statė ( =lavino italų dainavimo mokyklos principu. Pastatytą ( = Išlavintą) balsą tuoj atskirsi nuo nepastatyto (= neišlavinto). Balso statymas ( = lavinimas)svarbiausias jauno vokalisto mokymo etapas.

     Statyti balsavimui. Dažnai susirinkimuose sakoma: Šį klausimą statau balsavimui. Užuot sakius statau balsavimui, reikėtų sakyti siūlau balsuoti, pateikiu balsuoti, prašau balsuoti ir pan.

     Statyti naują santvarką. Čia geriau būtų vartoti veiksmažodį kurti. Pvz.: Mūsų jaunimas stato (= kuria) naują santvarką. Šiais atvejais veiksmažodis statyti vartojamas, nusižiūrėjus į rusų kalbą.

     Statyti sau tikslu. Pvz.: Šis dainininkas nėra toks, kuris sau tikslu statytų tik gausius publikos aplodismentus (=kurio tikslas būtų tik gausūs publikos aplodismentai).

Statyti reikalavimus.Pvz.: Tas profesorius studentams stato per didelius reikalavimus ( = iš studentų per daug reikalauja).

     Statyti klausimą. Nevartotiną konstrukciją statyti klausimą galima pakeisti konstrukcija kelti klausimą arba tiesiog veiksmažodžiu klausti. Pvz.: Statau (=Keliu) klausimą dėl šio susirinkimo teisėtumo. Mokytojas mokiniams statė labai sunkius klausimus ( = klausė labai sunkių dalykų).

     Statyti pažymius. Mokyklose buvo įprasta sakyti: pastatė penketuką, trejetuką ir pan., bet reikėtų sakyti: parašė penketuką, trejetuką ir pan.

     Statyti ženklus.Čia daroma klaidų, vartojant statyti, kai kalbama apie skyrybos ir kitus rašybos ženklus. Pvz.: Dėl ko šio sakinio gale nepastatei (=nepadėjai, neparašei) klaustuko?

     Statyti kandidatus.Susirinkimuose dažnai pasakoma: Statykite kandidatus balsavimui. Tokiais atvejais nevartotiną statykite labai lengvai galima pakeisti žodžiu siūlykite.

     Statyti pavyzdžiu.Šią nevartotiną konstrukciją galima pakeisti konstrukcijomis: laikyti pavyzdžiu, kelti pavyzdžiu, siūlyti pavyzdžiu ir pan. Aš jį statau (=laikau) pavyzdžiu. Mokytojas jį statė (=laikė, kėlė, siūlė) pavyzdžiu visiems mokiniams.