A. R.

     Šių metų gegužės mėn. 31 d. suėjo lygiai dveji metai nuo architekto Jono Muloko mirties. Tačiau kūrėjo darbai niekada nepasensta ir nemiršta.

     Sunkios architekto ligos metu jo šeima suorganizavo išleisti jo gyvenimo ir kūrybos knygą. Albuminio formato menišką veikalą suredagavo kun. dr. P. Celiešius, išspausdino Saleziečių spaustuvė Romoję 1983 m. Knygai medžiagą pateikė dar pats Jonas Mulokas. Deja, šios gražios knygos jam jau nebeteko matyti.

     Spausdinimo darbas labai gerai atliktas, daug spalvotų ir nespalvotų nuotraukų, spalvotas ir viršelis. Ir knygos tekste, ir nuotraukose atsispindi visas Jono Muloko gyvenimas ir architektūrinė kūryba.

     Nors ši knyga yra Mulokų šeimos leidinys ir viešai neplatinama, tačiau, kam tikrai įdomūs arch. J. Muloko darbai, galėtų susipažinimui knygą gauti pas p. Jadvygą Mulokienę, 833—14 St., Santa Monica, CA 90403.