Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J.

Vietininko vartojimas (II)

    Lietuvių kalboje neturėtų būti vartojami laiko vietininkai polinksniais ar prielinksniais. Tokia vartosena yra įprasta rusų kalboje. Tokie posakiai, be abejo, ir į mūsų kalbą pateko iš rusų kalbos, aklai juos verčiant. Mes juos galime pataisyti įvairiais būdais.

    1.    Laiko vietininką keičiame prielinksnio per konstrukcija, o kartais galime pavartoti ir laiko įnagininką. Pvz.: Buvo įsakyta išmokti eilėraštį savaitės bėgyje (= per savaitę). Kelių dienų eigoje (= Per kelias dienas) jis labai pasikeitė. Laike praėjusių metų (= Per praėjusius metus) vaikas labai subrendo. Laike pamokų (= Per pamokas) negalima išdykauti. Laike posėdžio (= Per posėdį, posėdžio metu, posėdžiaujant) pirmininkas pateikė įdomių minčių.

    Tokius posakius visuomet taisydavo ir Jablonskis, teigdamas, kad mes nesakome Tris kartus dienos laikotarpyje valgau, o tik Tris kartus per dieną valgau, lygiai kaip nesakome Nakties bėgyje triukšmavo, tik Per naktį (visą, kiaurą naktį) triukšmavo.

    2.    Vietininką keičiame laiko galininku. Pvz.: Ligonis net du kartus neteko sąmonės tos pačios dienos bėgyje (= tą pačią dieną). Aš tau grąžinsiu skolą šios savaitės bėgyje (= šią savaitę).

    3.    Vietininką keičiame pusdalyviu ar padalyviu. Pvz.: Laike žaidimo (= Žaisdamas) vaikas susižeidė. Pamokos aiškinimo eigoje (= Aiškinant pamoką) mokiniai labai atidžiai klausėsi. Šimtmečių bėgyje (= Slenkant šimtmečiams) daug kas pasikeitė.

    4. Kartais, taisydami šiuos nevartotinus vietininkus, perredaguojame visą sakinį. Pvz.: Jis laike savo trumpo svečiavimosi pas mus daug ko pripasakojo (= Jis, trumpai svečiuodamasis pas mus, daug ko pripasakojo arba: Nors jis pas mus trumpai svečiavosi, bet daug ko pripasakojo arba: Jis, kad ir trumpai pas mus svečiavosi, bet daug ko pripasakojo).

    Dar galima pridėti, kad reikėtų vengti kai kurių daugelio vartojamų, bet mūsų kalbai nelabai būdingų laiko vietininkų, kuriuos galima pakeisti daug paprastesniais ir vaizdingesniais pasakymais, pvz.: pirmoje eilėje (= pirmiausia, visų pirma, iš pradžių); paskutinėje eilėje (= paskiausiai, vėliausiai, pačioje pabaigoje); laiko bėgyje (= kada nors, ilgainiui); eilėje atvejų (= dažniausiai, paprastai, daugeliu atvejų).

    Vartojant būdo vietininką, taip pat daroma nemažai klaidų. Pažiūrėkime, kaip juos galime pataisyti; yra įvairių būdų.

    1.    Būdo vietininką keičiame būdo įnagininku. Pvz.: Savo jaunąją kartą turime ugdyti lietuvybės dvasioje (= lietuvybės dvasia). Krėvės veikalai parašyti labai gražiame stiliuje (= gražiu stiliumi). Solistė pasirodė scenoje visoje savo didybėje (= visa savo didybe). Jam teko dirbti labai sunkiose sąlygose (= labai sunkiomis sąlygomis). Prašau šį straipsnį perrašyti dviejuose egzemplioriuose (= dviem egzemplioriais).

    2.    Nevartotiną būdo vietininką kartais keičiame ne tik būdo įnagininku, bet ir būdo prieveiksmiu. Pvz.: Šia liga jis persirgo lengvoje formoje (= lengva forma, lengvai). Paskaita buvo skaitoma lietuvių kalboje (= lietuvių kalba, lietuviškai). Tą knygą aš skaičiau anglų kalboje (= anglų kalba, angliškai).

    3.    Netaisyklingas būdo vietininkas gali būti pakeistas dalyviu, padalyviu ar pusdalyviu. Pvz.: Šiandien jis yra labai geroje nuotaikoje (= gerai nusiteikęs). Mano draugas buvo dideliame nustebime (= labai nustebęs). Šis metalas praranda savo spindėjimą sąlytyje (= susiliesdamas) su kai kuriais cheminiais junginiais. Sportininkas pasiekė labai gerų rezultatų bėgime ir plaukime (= bėgdamas ir plaukdamas arba: gerų bėgimo ir plaukimo rezultatų). Vos galėjau susikalbėti garsiame orkestro grojime (= garsiai grojant orkestrui).

    4. Kartais, taisydami nevykusį būdo vietininką, turime pertvarkyti visą sakinį. Pvz.: Originale tas veikalas jau pasirodė prieš trejus metus (= To veikalo originalas...). Esu skaitęs tą veikalą dar rankraštyje (= to veikalo rankraštį). Už automobilio vairavimą neblaiviame stovyje jis buvo smarkiai nubaustas (= Už tai, kad automobilį vairavo, būdamas neblaivus...).

    Kai kurie būdo vietininkais vartoja vertinius iš rusų kalbos: esmėje, pagrinde, principe, daugumoje, pilnumoje, visumoje, tikrumoje. Pvz.: Esmėje (= Iš esmės) jis neblogas žmogus. Mūsų tautiečiai pagrinde (= daugiausia, daugumas mūsų tautiečių) buvo ūkininkai. Principe (= Iš principo) jis jau sutiko. Mūsų miestelio gyventojai daugumoje (= daugumas mūsų miestelio gyventojų) yra airiai. Mašina buvo pilnumoje (= visai, visiškai) sutaisyta. Manau, kad tą planą reikėtų priimti pilnumoje (= visą, pilną, ištisą, be pakeitimų). Tikrumoje (= Iš tikrųjų, iš tiesų) buvo visiškai kitaip. Visumoje (= Apskritai, iš viso) jo darbas buvo neblogas.