“Laiškų lietuviams” sukaktis ir konkursas

    Ateinančių metų vasario mėnesį sueina lygiai 40 metų nuo “Laiškų lietuviams” pasirodymo. Ši sukaktis bus paminėta metinėje šventėje balandžio 22 d., per Atvelykį. Skelbiame ir ateinančių metų konkursą. Tai bus jau 31-asis konkursas. Tiek suaugusieji, tiek jaunimas galės rinktis kurią nors iš šių temų:

    1.    Tikėjimo ir lietuvybės įtaka mano gyvenimui.
    2.    Mūsų šeimų pagrindinės problemos.
    3.    Ko aš pasigendu lietuvių spaudoje.
    4.    Moters vieta Bažnyčioje ir visuomenėje.
    5.    Kokią įtaką padarė mūsų lietuviškai veiklai glaudesni ryšiai su Lietuva.

    Konkursas baigiasi kovo mėn 1 d. Tiek suaugusiems, tiek jaunimui skiriamos 5 premijos: I — 200 dol., II — 150 dol., III — 100 dol., IV — 75 dol., V — 50 dol.

    Straipsniai turi būti tokie, kad tiktų spausdinti “Laiškuose lietuviams”. Jaunimo rašiniai turi būti bent 2-3 mašinėle rašytų puslapių. Prie straipsnio turi būti pažymėta, kad jis skiriamas jaunimo konkursui. Suaugusiųjų rašiniai turėtų būti bent 4-6 mašinėle rašytų puslapių.

    Autoriai pasirašo slapyvardžiu, o į atskirą vokelį įdeda savo tikrąją pavardę, adresą ir telefoną.

    Nelaukite paskutinių dienų, jau dabar pradėkite galvoti ir rašyti.

Pakeliama nuo ateinančių metų pradžios “Laiškų lietuviams” prenumerata.

Metinė prenumerata į visus kraštus (įskaitant Lietuvą) bus 15 amerikietiškų dol. Oro paštu į Lietuvą — 40 dol.

Nuoširdi padėka “Laiškų lietuviams” rėmėjams

50 dol. aukojo Algirdas ir Laima Stepaičiai
Po 20 dol. aukojo: Ir. Krikščiūnas, G. Bielskienė
Po 15 dol. aukojo: J. Jodelė, G. Repčys

Po 10 dol. aukojo: E. Jurkienė, B. Zdanys, V. Karoblis, V. Keraitienė, K. Gasiūnas, B. Žemaitis, Ir. Rimkūnas, A. Matulionis, J. Rumbutis, Br. Aras, K. Ramašauskas, J. Žemaitis, Al. Barkauskienė, Vl. Sniolis, kun. J.V. Kluonis, D. Balys, V. Milavickienė, J. Žebrauskas.

7 dol. aukojo E. Rukuiža.

Po 5 dol. aukojo: O.Literskis, I.Smieliauskienė, S. Kasnickas, R. Balsys, N. Kaminskas, S. Pusvaškis, S. Vėbras, S. Vaškys, V. Damušis, A. Šenbergienė, A. Gai-liušis, D. Regina, I. Žemaitis, J. Petraitis, M. Bielskus, B. Bartkus, B. Bernotas, R. Čepulis, S. Budrys, M. Šemogienė, J. Masilionis, J. Juška, A. Sruoga, B. Venckus, O. Kreivėnienė, M. Jasiulevičius, J. Laucevičius, EI. Radzevičiūtė, L. Vansauskas, A. Venclovas, V. Vizgirda, A. Staniulis, O. Simonaitis , O. Kremeris, P. Marcinkus, Z. Petreikis, G. Lapenas, A. Rudis, Eug. Raudys, V. Numgaudas.

Po 2 dol. aukojo: P. Urbutis, A. Valaitis, S. Skučienė, A. Kuliešienė, A. Prunskienė.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata — 10 dol., atskiras numeris — 1 dol.