Malonus Redaktoriau,

Daugelį metų gėriuosi “Laiškais lietuviams”. Čia daug gerų minčių aktualiais religijos ir lietuviškojo gyvenimo klausimais. Tęskite ir toliau šia kryptimi savo kilnųjį darbą. Pieškite lietuvio šviesuolio sąmonėje religinės minties pasaulį, kuriame nelabai tinka kartais užsilikę trumpučiai, katekizminio lygio “marškinėliai”. Šia proga noriu paklausti, ar mišios aukojamos, ar atnašaujamos? Taip pat norėčiau žinoti, kuris žodis vartotinas iš šių trijų: įsčios, įsčius, įsčia?

Už atsakymą būsiu dėkingas.

Jonas Mikulionis

Kalbant apie mišias, geriau tinka žodis aukoti, nors kai kurie kalbininkai, pvz., A. Salys, leido vartoti ir įprastą posakį “laikyti mišias”. Iš tų minėtų trijų žodžių vartotinas įsčios. Red.


Gerbiamieji Redakcijos Darbuotojai,

Esu dėkinga, kad siunčiate savo žurnalą. Jau gavau tris numerius. Ir aš, ir mano kolegos darbe skaitome susidomėję ir randame daug įdomios medžiagos. Telaimina Dievas Jūsų darbus, tesaugo Jūsų sveikatą!

Su gilia pagarba ir dėkingumu A.R. (Kaunas)

Žurnalas “Laiškai lietuviams” visada laukiamas mūsų namuose. Namie esame tik du. Kai ateina žurnalas, tai nepasidaliname: katras iš mudviejų pirma skaitys? Čia yra labai daug naudingos medžiagos ir dideliems, ir mažiems.

Su padėka ir pagarba Vacys Urbonas

“Laiškus lietuviams” visuomet perskaitau nuo pradžios iki paskutinio puslapio. Duok, Dieve, Jums sveikatos ir ištvermės!

Vacys Mikuckis

Ačiū už Jūsų laikraštį. Jis jau labai labai įdomus. Atrodo, kad vejasi “Tėviškės žiburius”.

J. Kęsgailienė

Malonus p. Redaktoriau,

Štai mūsų nuomonė apie “Laiškus lietuviamsšiandieną. Skelbiate konkursus, spausdinate gautus straipsnius, bet kažkaip junti, kai susidomėjimas ir komunikacija su skaitytojais susilpnėjo. Gal per daug įvairių žurnaliukų atsirado, visuose tos pačios ar panašios temos kartojamos. Gal skaitytojų ir rašytojų skaičius mažėja? Gal kalbos taisyklingumo reikalavimai gąsdina? Bet būna įdomių straipsnių. Tuo džiaugiamės ir toliau skaitysime. Nereikėtų “.Atgarsių” skyriaus panaikinti, nereikėtų skaitytojų nuomonių bijoti.

A. Gailiūnienė

Niekad mums nė į galvą neatėjo panaikinti “Atgarsių” skyrių. Skaitytojų nuomonių mes nebijom, bet labai jų pageidaujam. “Atgarsių” skyriaus nebūna tada, kai niekas iš skaitytojų “nepasigarsina”, kai visi tyli. Red.

Gerbiamieji,

Kol dar glaukoma neužtemdys mano antros akies, nenorėčiau skirtis su šiuo puikiu žurnalu, kurį prenumeruoju nuo pat pirmo numerio. Per tuos metus jis man suteikė daug paguodos ir džiaugsmo.

S. Paketuras

Puikus žurnalas, gražiai redaguojamas, pasiekęs tobulą laipsnį, labai naudingas mums, lietuviams. Linkiu ryžto, dvasiškai keliant lietuvių išeiviją.

Bronius Andriukaitis

""Laiiškus lietuviams" skaitau nuo pat pradžios. Kabutes žodžio priekyje rašykite žemai, bet ne aukštai.

A. Padvoiskis

Mes rašydami taip ir darome, bet spaustuvės ir kompiuteriai dažnai nebūna pritaikyti mūsų reikalams, tai ir kabutes ne taip deda, kaip mes norėtume. Red.

Gerbiamas Redaktoriau,

Kiekvieną mėnesį nekantriai laukiu“Laiškų lietuviams”. Jis visada labai įdomus. Apgailestauju, kad praėjusių metų konkurse Dalia Staniškienė nelaimėjo pirmos vietos. Jos straipsnis “Tebūnie Tavo valia” tikrai buvo to vertas. Ateityje vertinimo komisija turėtų atsižvelgti į kūrybingumą, o ne tik į žinomų faktų pakartojimą.

Bernadeta Harris

Visiems niekad neįtiksi: vienam labiau patiks vienas straipsnis, kitam — kitas. Taip jau buvo ir bus. Juk ir senovės romėnai sakydavo: “de gustibus non est disputandum”, o lietuvis pasakytų: “Skonio reikalas”. Red.

Žurnalas yra laukiamas ir mielai skaitomas. Jame randu ir sau asmeniškai naudingų, pamokančių straipsnių.

Dėkinga M. Tamulaitienė