Alė Rūta

Albinas Baranauskas. PROFESORIUS RAKŪNAS. Romanas. Išleido “Nida” 1988 m. Kaina 12,50 dol., “Nidos’’klubo nariams9,50 dol.

     Pagrindiniai šio romano veikėjai: pats autorius ir tariamai išeivijoje miręs sociologas profesorius, pavarde Rakauskas-Rakūnas. Įsi-skaičius iki pusės knygos, vis dar negalėjau suprasti, ar tai biografija tikrai gyvenusio asmens, ar tik sukurtas fiktyvus asmuo, įdomaus charakterio intelektualas. Pasidariau tokią išvadą: jei ir turėta galvoje realus asmuo, tai autoriaus savaip pavadintas.

     Šioje knygoje pasitvirtina taisyklė: literatūroje turbūt svarbiausia ne kas, o kaip parašyta. Visi tie atsiminimai apie prof. Rakūną, tikrą ar tariamą, surašyti taip baranauskiškai vaizdžiai, paprastai ir, rodos, nuoširdžiai, kad skaitydamas viskuo tiki, įdomu tuos atsitikimus sekti ir patiki to profesoriaus tokiu charakteriu, kokį autorius beveik smulkmeniškai aprašo.

     Yra svarstymų ir išvadų apie mokytojus-pedagogus, apie veikėjus ir draugijas, apie sunkumus Amerikoje rasti darbą intelektualui. Taip pat yra naujųjų ateivių pafilosofavimų ir senųjų (“vietinių”) žargoniškos lietuvių kalbos, tačiau taip visa natūraliai įpinta į profesoriaus gyvenimo istoriją, kad nejauti dirbtinumo, viskas liejasi į vientisą pasakojimą apie žmogų.

     Romano siužetas, rodos, turėtų būti banalokas, tačiau jis toks nėra, nes parašyta Albino Baranausko. Jo pasakojimas labai intymus, susietas su savais, neva tikrais išgyvenimais, kiekvieną bendrą žingsnį, susitikimą su aprašomuoju asmeniu vis dar patikslinant, paaiškinant net ir jų bendrą aplinką bei svarbesnius žmones, susietus su pagrindine istorija, pagrindiniu knygos herojum.

     Knyga patraukli skaityti, parašyta gera kalba, nepainiu stiliumi bei dominančiu pasakojimu, lyg imant skaitytoją už rankos ir vedžiojant po visas tas vietas ir vieteles, kol viską pamatys, viską perpras... Ir ką sužinai, baigus skaityti? Gi sužinai ne tik to profesoriaus gyvenimą, bet ir apskritai išeivio intelektualo dalią.

Atsiųsta paminėti

Juozas Urbšys. ATSIMINIMAI. Redagavo Pilypas Narutis. Tautos fondo leidinys 1988 m. 164 psl., kaina 7 dol. plastikiniais viršeliais. Lietuvos nepriklausomybės istorijoje, be abejo, buvo patys liūdniausi treji paskutiniai metai: 1938, 1939 ir 1940. 1938 m. — Vokiečių ultimatumas ir Klaipėdos užėmimas, 1940 m. — Sovietų ultimatumas ir nepriklausomybės praradimas. Juozui Urbšiui teko nelaimė tuo metu būti Lietuvos Užsienių reikalų ministru. Jo atsiminimuose atpasakojami šie liūdni įvykiai. Nors to laikotarpio istorija yra liūdna, bet mums ji yra labai įdomi. Šią knygą visi skaitys su dideliu įdomumu, bet skaitant ne vienam užvirs kraujas prieš tuos mūsų nedraugiškus, Lietuvą pražudyti siekiančius kaimynus.

Genrikas Songinas. VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS. Išleido autoriaus anūkas Linas Raslavičius 1988 metais. Kieti viršeliai, 128 psl., kaina 8 dol.

G. Songinas visą savo gyvenimą domėjosi Lietuvos praeitimi, daug skaitė ir bendradarbiavo mūsų spaudoje. Šioje knygoje surašyti pasakojimai nėra išgalvoti, bet girdėti iš žmonių arba atkurti kur nors rastais duomenimis.

Nei knygos gale, nei pradžioje nėra įdėta turinio. Gal užmiršta, o gal tai padaryta sąmoningai. Žinoma, jis nėra būtinai reikalingas, bet vis dėlto knygai tai yra minusas.

METMENYS. Kūryba ir analizė. Nr. 55. Redaguoja Vytautas Kavolis, Dickinson College, Carlisle, PA 17013. Administracija: Aleksas Vaškelis, 3113 W. Vina dėl Mar Blvd., St. Petersburg Beach, F1 33706. Pavienio numerio kaina — 8 dol. Prenumerata metams (du numeriai) — 15 dol.

MEDICINA. Pasaulio lietuvių gydytojų sąjungos žurnalas. Nr. 2/72. Redaguoja Vaclovas Šaulys, M.D., 2639 W. 86th St., Chicago, IL 60629. Administracija: Sofija Blažys, 3038 W. 59th St., Chicago, II 60629 ir Irena Makštutis, 6849 Highland, Palos Heights, IL 60463. Žurnalas išeina du kartus per metus. Prenumerata -10 dol.

[LAISVĘ. Nr. 104/141. Rezistencinės minties ir politikos žurnalas. Leidžia Lietuvių fronto bičiuliai tris kartus per metus. Redaguoja Juozas Baužys, 9124 Sandpiper Ct., Orland Park, IL 60462. Administratorius J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305. Metinė prenumerata: JAV, Kanadoje ir Australijoje — 10 JAV dol., Europoje ir P. Amerikoje - 7 dol.

■    Rytų Vokietijoje vienuolėms oficialiai leidžiama dirbti žmonių globos ir pagalbos srityje.

■    Liurdo informacijų biuras paskelbė, kad tą šventovę 1987 m. aplankė 4.608.000 maldininkų.