Nuoširdi padėka “Laiškų lietuviams” rėmėjams

50 dol. aukojoBrighton Parko Lietuvių namų savininkų draugija.

40 dol. aukojo: O. Jankevičiūtė.

30 dol. aukojo: kun. P. Gulbinas.

25 dol. aukojo: G. Jonaitis.

22 dol. aukojo:A. Ivanauskas.

Po 20 dol. aukojo:N. Draugelis, A. Žemaitaitis, J. Anglinskas, J. Stepanas.

Po 15 dol. aukojo :S. Lubartas, prel. J. Kučingis, M. Mackienė, S. Rudys, V. Grybauskas, R. Boris.

13 dol. aukojo:J. Sungaila.

Po 12 dol. aukojo: V. Bildašius, M. Strungys, E. Josen.

Po 10 dol. aukojo: S. Jankauskas, A. Grigalauskas, V. Poderys, A. Lauraitis, D. Polikaitis, S. Leikus, O. Martišauskas, D. Denys, A. Pretkelis, I. Alantienė, A. Josiukas, A. Varkalienė, M. Jonelis, F. Čemiuvienė, D. Žuraities, P. Simanauskas, Gr. Gražienė, V. Sinkus, A. Sutkuvienė, Ed. Meilus, V. Rapšys, Z. Pajaujis, L. Milukienė, A. Stonkus, J. Stankus, kun. V. Grabys, O. Jagėla, J. Telson, S. Karvelis, J. Galtrušaitis, L. Bajprūnas, O. Dovydaitienė, S. Kikilas, R. Čemarka, S. Dargis, O. Rugelis, J. Daukaitė, D. Šatas, L. Oksas, N. Gabienė, L. Laukienė, J. Širka, O. Jusys, G. Milas, H. Bagdonienė, Ottienė.

6 dol. aukojo:P. Mikalauskas.

Po 5 dol aukojo :K. Pabedinskas, S. Slepavičius, K. Stuopis, kun. J. Velutis, V. Mažeika, P. Pranis, K. Nenortas, E. Gimžauskienė, J. Pupininkas, J. Dziubinskas, R. Čepulis, V. Macieiauskas, D. Mikoliūnas, K. Otto, J.Gustainis, J. Ambrizas, J. Arvydas, S. Barmus, A. Jokūbaitis, S. Jonynienė, P. Norvilas, J. Stočkus, S. Jelionienė, R. Kronas, A. Lauraitis, A. Lekeckas, L. Raslavičius, V. Mikuckis, C. Surdokas, kun. L. Dieninis, kun. K. Šimaitis, G. Reškevičius, B. Augustauskienė, K. Eigelienė, S. Juškus, H. Moliejienė, K. Rimas, Sa-muolienė, M. Stankūnas, A. Stropus, A. Viliušis, S. Viliūnas, P. Tomaševičius, F. Tarulis, J. Veselka, J. Juška, E. Gaižutis, S. Petrulis, M. Matuzas, B. Rygertas, A. Varneckas, A. Ragelis, S. Bakšys, A. Mikėnas, Z. Brencius, J. Jadviršis, K. Vaitkevičius, B. Stangenberg, G. Biskis, F. Dimgaila, E. Nemickienė, T. Bogušas, K. Trečiokas, J. Giedraitis, J. Matulaitis, B. Banėnas, K. Jakštas, P. Nekrošius, E. Jaškus, B. Radzevičius, A. Kuliešius, K. Puskunigis, V. Petrauskas, J. Samaitis, P. Sidzikauskas, J. Orantas, B. Rymantas, N. Norkūnas, E. Ribokienė, kun. V. Katarskis, V. Kežinaitis, A. Balys, S. Brizgys, A. Stukas, E. Arlauskas, F. Rajeckas, B. Tamošiūnas, V. Dėdinas, B. Kruopis, M. Pauliukonis, V. Jarmas, A. Juškys, K. Butkus, V. Garbenis, K. Miliūnas, A. Pocius, J. Žadeikis, S. Rudys, S. Lukas, B. Kašinskas, D. Korzonas, G. Senkevičienė, O. Pranckevičiūtė, S. Strokienė, J. Lapšienė, I. Ulpaitė, O. Jomantas, A. Dzirvonas, J. Grigaitis, I. Jacinevičius, B. Zeikus, A. Prapuolenytė, B. Konauka, J. Likander, S. Daržinskis, Alg. Nakas, A. Sandargienė, R. Petronienė, A. Bražėnas, M. Andriušis, K. Rožanskas, J. Jarašius, G. Ivaškienė, P. Šošienė, A. Rejeris, K. Remeza, G. Valaitis, A. Baleišis, G. Ažubalis, Ir. Kerelienė, V. Šoliūnas, J. Šulaitis, M. Židžiūnienė, S. Jurskytė, M. Spence.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaiinys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata — 10 dol., atskiras numeris — 1 dol.