“Laiškų lietuviams” sukaktis ir konkursas

     Ateinančių metų vasario mėnesį sueina lygiai 40 metų nuo “Laiškų lietuviams” pasirodymo. Ši sukaktis bus paminėta metinėje šventėje balandžio 22 d., per Atvelykį. Skelbiame ir ateinančių metų konkursą. Tai bus jau 31-asis konkursas. Tiek suaugusieji, tiek jaunimas galės rinktis kurią nors iš šių temų:

     1.    Tikėjimo ir lietuvybės įtaka mano gyvenimui.
     2.    Mūsų šeimų pagrindinės problemos.
     3.    Ko aš pasigendu lietuvių spaudoje.
     4.    Moters vieta Bažnyčioje ir visuomenėje.
     5.    Kokią įtaką padarė mūsų lietuviškai veiklai glaudesni ryšiai su Lietuva.

     Konkursas baigiasi kovo mėn 1 d. Tiek suaugusiems, tiek jaunimui skiriamos 5 premijos: I — 200 dol., II — 150 dol., III — 100 dol., IV — 75 dol., V — 50 dol. Kiekvienam, dalyvavusiam jaunimo konkurse ir nelaimėjusiam premijos, skiriame pinigines dovanas už dalyvavimą konkurse. Dažnai pasitaiko, kad keli laimi tą pačią premiją, todėl dabar turimų mecenatų gali ir neužtekti. Premijų mecenatai jau davę ar pasižadėję duoti: Dr. Albina Prunskienė — 300 dol., Prel. Juozas Prunskis — 200 dol., Jonas ir Vanda Prunskiai — 200 dol., Stefanija Rudokienė — 100 dol., Sofija Plenienė — 100 dol., Bronius ir Jadvyga Jaukauskai — 100 dol., Vaclovas ir Margarita Momkai — 100 dol., Teodoras ir Barbora Blinstrubai (a.a. Bronės Stulgienės atminimui) — 100 dol., praėjusių metų likutis — 100 dol. Visiems mecenatams nuoširdžiai dėkojame. Dar iki šiol niekad nereikėjo premijų prašyti, visuomet atsirasdavo pakankamai savanorių.

Įdomi “Laiškų lietuviams” eskursija

Š.m. gruodžio 4-11 d. ruošiame ekskursiją laivu. Aplankysime Venecuelos sostinę Caracas ir penkias salas: St. Thomas (Virgin Islands) — tai žinoma be muito apsipirkimo vieta; Martinique, kur gyveno ir kūrė garsusis dailininkas Gauguin; Grenada, kur neseniai kariavo argentiniečiai su anglais; Margarita — sala prie Venecuelos krantų ir Puerto Rico. Išskrendame ir parskrendame iš San Juan (Puerto Rico). Caracas mieste bus proga susitikti su Venecuelos lietuviais. Ekskursijos kaina tikrai labai prieinama: 1000-1100 dol., žinoma, įskaitant maistą laive 6 kartus per dieną! Plauksime naktimis, o dienomis (išskiriant paskutinį sekmadienį) lankysime egzotiškas salas. Skubinkitės registruotis, nes netrukus turėsime duoti įstaigai keleivių pavardes. Dalyvavusieji šioje ekskursijoje tikrai nesigailės ir ją ilgai prisimins. Registracija: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Ave., Chicago, II 60643. Tel. (312) 239-9787.

Pakeliama nuo ateinančių metų pradžios “Laiškų lietuviams” prenumerata.

Metinė prenumerata į visus kraštus (įskaitant Lietuvą) bus 15 amerikietiškų dol. Oro paštu į Lietuvą — 40 dol.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata — 10 dol., atskiras numeris — 1 dol.