“Laiškų lietuviams” sukaktis ir konkursas

    Ateinančių metų vasario mėnesį sueina lygiai 40 metų nuo “Laiškų lietuviams” pasirodymo. Ši sukaktis bus paminėta metinėje šventėje balandžio 22 d., per Atvelykį. Skelbiame ir ateinančių metų konkursą. Tai bus jau 31-asis konkursas. Tiek suaugusieji, tiek jaunimas galės rinktis kurią nors iš šių temų:

    1.    Tikėjimo ir lietuvybės įtaka mano gyvenimui.
    2.    Mūsų šeimų pagrindinės problemos.
    3.    Ko aš pasigendu lietuvių spaudoje.
    4.    Moters vieta Bažnyčioje ir visuomenėje.
    5.    Kokią įtaką padarė mūsų lietuviškai veiklai glaudesni ryšiai su Lietuva.

    Konkursas baigiasi kovo mėn 1 d. Tiek suaugusiems, tiek jaunimui skiriamos 5 premijos: I — 200 dol., II — 150 dol., III — 100 dol., IV — 75 dol., V — 50 dol.

    Straipsniai turi būti tokie, kad tiktų spausdinti “Laiškuose lietuviams”. Jaunimo rašiniai turi būti bent 2-3 mašinėle rašytų puslapių. Prie straipsnio turi būti pažymėta, kad jis skiriamas jaunimo konkursui. Suaugusiųjų rašiniai turėtų būti bent 4-6 mašinėle rašytų puslapių.

Autoriai pasirašo slapyvardžiu, o į atskirą vokelį įdeda savo tikrąją pavardę, adresą ir telefoną. Jau maža laiko teliko iki konkurso pabaigos; nelaukite paskutinių dienų, tuoj rašykite ir siųskite redakcijai.

Nuoširdi padėka “Laiškų lietuviams” rėmėjams

150 dol. aukojo L. Normantas.

75 dol. aukojo V. Petkus.

Po 25 dol. aukojo: O. Vileniškienė, J. Miečius, A. Šležas, P.A. Raulinaitis, kun. V. Pavalkis, E. Jokubkienė.

Po 20 dol. aukojo: M. Genčius, S. Giedrimas, J. Žitkus, A. Aviža.

Po 15 dol aukojo: J. Vaineikis, S. Paketuris, V. Valentinas, Alg. Kazlauskas, A. Lauraitis, kun. V. Dabušis, V. Šoliūnas, Pr. Janulis, V. Chainas, V. Rapšys, D. Jakas, V. Miliauskas.

11 dol. aukojo A. Budreckas.

Po 10 dol. aukojo: S. Vaišvilienė, J. Daunoras, K. Stasiūnienė, M. Bajoraitienė, J. Adomaitis, Z. Didžbalienė, M. Venckus, J. Butikas, O. Garūnienė, S. Jautokaitė, Aid. Lesevičius, VI. Siliūnienė, J. Leiberis, B. Jakniūnienė, P. Naudžiuvienė, J. Rugys, A. Baleišis, L. Baltrušaitienė, A. Valavičius, V. Sodeika, F. Putrius, M. Biknaitis, J. Siaurusaitis, L. Skrebutėnas, M. Mackienė, P. Jokubauskienė, O. Jagėla, V. Kupcikevičius, M. Krasausakas, K. Linkus, K. Jankūnas, G. Juškėnas.

“Laiškų lietuviams” ekskursija

    Iki šiol jau esame suorganizavę daug ekskursijų į įvairius kraštus. Esame aplankę žymiausias Marijos šventoves: Liurdą, Fatimą, Gvadalupę. Dabar pasiryžome aplankyti Marijos šventoves Lietuvoje: Aušros Vartus, Šiluvą, Žemaičių Kalvariją, taip pat Kryžių kalną ir kitas mums brangias vietas. Grįždami vienai kitai dienai sustotume Medjugorje, Jugoslavijoje. Ši ekskursija numatoma rugsėjo mėn. pradžioje, tęstųsi apie dvi savaites. Plačiau informuosime kitame numeryje.

    LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.