Nauja knygelė vaikams

Alė Rūta

    Algirdas Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLEIVYS. Nutikimai Lietuvos kaime. V. dalis. Sodininkai. Iliustracijos dail. Ilonos Brazdžionienės (Daliaus atminimui). Išleido JAV LB Švietimo taryba 1988 m.

    Spauda jaunam skaitytojui turi būti išvaizdi. Šios knygelės dailininkė Ilona Brazdžionienė tai suprato: viršelis ryškus, geltona ir juoda spalva, su sugroteskintais vaikiškos fantazijos piešiniais. Pirmame viršelio psl.: Taksiukas neša įsikandęs medelį sodinimui, sekdamas Algį Trakį, o virš jų galvų šakose čiulba padidinti paukščiai tarp labai padidintų lapų ir obuolių. Paskutiniame viršelio psl.: Baigėsi diena; vaisių krepšelis.

    Trisdešimtį knygelės puslapių taip pat užpildo piešiniai: Algis su kastuvu ir Šleivys su grėbliu, įvairūs sodo medžiai, vaikas ir šuniukas stebi medžio kamienu bėgančią skruzdę, abu jie už bausmę atsiduria po žeme.

    O tekstas? Realūs nupiešti vaizdai, aprašinėjimai neva jauno žmogaus kalba. Kaimo sodo vaizdai, įvairių gyvūnų garsai. Kai Algis skiepija antrą medelį, abu su šuniuku ima grimzti gilyn. Po žemėmis juos Medžių Dvasia kaltina, kad jie pjausto medelius. Vėliau jie išteisinami.

    Knygelės kalba taisyklinga. Skaitant paaiškinimus, bus vaikui įdomu.

Atsiųsta paminėti

•    Stasys Maziliauskas. LIETUVIŲ KELIAS KRIKŠČIONYBĖN. Istorinė apžvalga. Išleido Amberland Publishing Company ir Lituanistikos tyrimo ir studijų centras 1989 m. Pirmajame virš. puslapyje: pal. Jurgio Matulaičio portretas (dail. Juozo Zailsko); ketvirtajame virš. puslapyje: autoriaus portretas (dail. Stasės Smalinskienės). Nors čia aprašytieji istoriniai faktai ir krikščionybės kelias Lietuvon daugeliui jau bus žinomi iš kitų istorinių veikalų, bet autoriaus jie labai įdomiai ir sklandžiai aprašyti. Malonu skaityti. Knygoje 311 puslapių, yra ir iliustracijų. Kaina 10 dol. Gaunama pas platintojus.

•Aleksandras Merkelis. DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA. Jo asmuo ir gyvento laikotarpio paveikslas. Išleido Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno jaunimo fondas 1989 m. Čikagoje. Kieti viršeliai, 416 psl., nemaža iliustracijų, kaina 15 dol. Knygoje aptariama Vinco Kudirkos gyvenimas, literatūriniai bei muzikiniai veikalai ir visuomeninė veikla.

•    Anatolijus Kairys. KRIKŠTO VANDUO. Lietuvos krikšto trilogija. Išleido Lietuvių istorijos draugija 1989 m. Čikagoje. 277 psl., kaina 10 dol. Iliustracijos — dail Magdalenos Stankūnienės. Šioje knygoje yra trys dramos: Kardas ir krikštas (3 veiksmai), Jogaila ir Vytautas (3 veiksmai), Krikšto vanduo (5 veiksmai). Ši paskutinė drama buvo premijuota 1987 m. Lietuvos krikščionybės jubiliejaus komiteto paskelbtame konkurse.

•    Stasys Dalius. SVEČIOSE ŠALYSE. Išleido Lietuviškos knygos klubas 1989 m. Čikagoje. 310 psl., kaina 9 dol. Tai įvairių kelionių prisiminimai, kuriuos autorius pradeda su “Laiškų lietuviams” organizuota kelione į Australiją 1984 m., paskui aprašo savo keliones po įvairius Europos kraštus, tolimuosius Rytus, Pietų Ameriką ir pagaliau — kelionė aplink pasaulį per 60 valandų, įdomu pasiskaityti.

•    Antanina Garmutė. ĄŽUOLŲ RANDAI. Dokumentinės apybraižos, vaizduojančios sibirinius lietuvių trėmimus ir gyvenimą Sibiro plotuose. Redagavo kun. Pr. Gaida. Techniškai spausdinimui paruošė Vyt. Balčiūnas. Išleido “Tėviškės žiburiai” 1989 m. Toronte. 127 psl., kaina nepažymėta. Be abejo, tai įdomūs, nors ir liūdni, Sibiro tremtinių gyvenimo aprašymai, pagyvinti nuotraukomis.

•    Algirdas Titus Antanaitis. ANTRAS KAIMAS. Veidai ir tekstai. Išleido Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla 1989 m. Čikagoje. Redakcinė komisija: Eugenijus Butėnas, Vida Gilvydienė, Edvardas Tuskenis, Algirdas Titus Antanaitis (knygos sudarytojas). Viršelis — dail. Vinco Luko. Techninis redaktorius — Petras Aleksa. Spausdino M. Morkūno spaustuvė. 448 psl., kaina 20 dol. Knygoje išspausdinti jau per 25 metus įvairių vietovių žiūrovus juokinantys mūsų kasdieninio gyvenimo vaizdeliai. Labai daug Antro kaimo aktorių nuotraukų.

•    METMENYS. Kūryba ir analizė. Nr. 57. Redaguoja Vytautas Kavolis, Dickinson College, Carlisle, PA 17013. Techninė redaktorė Henrieta Vepštienė. Administracija: Aleksas Vaškelis, 3113 W. Vina dėl Mar Blvd., St. Petersburg Beach, FL 33706. Leidžia AM & M Publications dukart per metus. Atskiro numerio kaina — 8 dol. Metinė prenumerata— 15 dol.

•    LITUANUS. Vol. 35, No. 4. Šį numerį redagavo Antanas Klimas. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy St., Chicago, IL 60629-2913.

•    Į LAISVĘ. Rezistencinės minties ir politikos žurnalas. Nr. 106/143. Redakcija: J. Baužys, 9124 Sandpiper Ct., Orland Park, IL 60462. Administracija: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305.

•    ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviškojo ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai. Nr. 44. Leidžia JAV LB Švietimo taryba. Redaktorius ir administratorius — Juozas Plačas, 3206 W. 65th PI., Chicago, IL 60629. Išeina 3 kartus per metus. Prenumerata — 5 dol.

• PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Kr. Donelaičio lituanistinių mokyklų mokinių laikraštėlis. Nr. 1(20). Redaguoja Vida Brazaitytė ir Rima Polikaitytė. Leidžiamas tris kartus per metus.