religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1994 / GRUODIS — DECEMBER / VOL. XLV, NO. 12

DIEVĄ MYLINTIEMS VISKAS Į GERA

361

 Kun. Jonas Boruta, SJ

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO MIŠIOSE

364

 Jonas Lauriūnas, SJ

DIDVYRIŲ AR BAILIŲ VISUOMENĖ?

367

 Saulius Aleliūnas

GYVENIMAS PAAUKOTAS KITIEMS

370

 Ses. Gerarda Šuliauskaitė

MEILĖ NIEKADA NESIBAIGIA

372

 Aldona Puišytė

SEKMADIENĮ ŠVĘSK

376

 Arvydas Ramonas

MAMYTE, NEŽUDYK

380

 Viltautė Pocienė

NEVOK!

385

 Aldona Kačerauskienė

IŠMINTIS IŠ AUKŠTYBIŲ

387

 Chiara Lubich

KALBA

388

 Juozas Vaišnys, SJ

EILĖRAŠTIS

388

 Aldona Puišytė

TĖVYNĖJE

389

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

392

 Zenta Tenisonaitė

TRUMPAI

393

 Juoz. M.

1994 METŲ “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” TURINYS

394

 Red.

Šis numeris iliustruotas Edmundo Petrausko nuotraukomis iš Šiluvos Marijos bažnyčios, esančios Londone, Ont., Kanadoje.
Viršelio piešinys — dail. Joanos Plikionytės-Bružienės.
Skyrių vinjetės — dail. Rasos Sutkutės.
Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (ISSN 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.