religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1998 / VASARIS- FEBRUARY / VOL. XLIX, NO. 2

MINTYS ŠVENČIANT VASARIO 16-ĄJĄ

37

 Juozas Vaišnys SJ

KETURI JAUNIMO CENTRO RAIDOS TARPSNIAI

42

 Juozas Vaišnys SJ

PRADŽIA

47

 Dijana Kančienė

MANO DRAUGAI VYSKUPAI

51

 A. Saulaitis SJ

ATVERTI ŠIRDĮ

54

 Kun. K.J. Ambrasas SJ

PRELATO JUOZO PRUNSKIO VEIKLOS EPIZODAI

56

 Dr. Aldona Vasiliauskienė

JĖZAUS PAAUKOJIMAS

59

 Kun. K.J. Ambrasas SJ

SOCIALINĖS PROBLEMOS LIETUVOJE

60

 Irena Lukoševičienė

KNYGOS

64

 Red.

KALBA

65

 Juozas Vaišnys S J

TĖVYNĖJE

67

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

70

 Red.

TRUMPAI

71

 Juoz. M.

Baigiantis praėjusiems metams, šventėme Jaunimo centro 40 metų gyvenimo sukaktį. Šių metų pirmąjį numerį iliustravome fotografijomis iš to minėjimo iškilmių. Šį numerį iliustruojame Jaunimo centro direktorių nuotraukomis.
Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės - Ričardo Spitrio.
Lietuviškas raidynas - Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (USPS 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Se address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.