“LAIŠKU LIETUVIAMS” KONKURSAS BAIGIASI 1961 M. VASARIO MEN. 1 D.

     Jau nedaug laiko teliko iki konkurso pabaigos, tad kiekvienas, kurs nori laimėti 100 dolerių, turi pasiskubinti parašyti ir atsiųsti straipsnį, tema “Svarbiausieji mūsų uždaviniai dabartinėse išeivijos sąlygose”.

Straipsnių antraštės gali būti įvairios, tik reikia stengtis atsakyti į pagrindinį klausimą, kaip lietuvis turi elgtis, kad dabartinės išeivijos sąlygos jam nebūtų kliūtis, bet priemonė pasiekti ir amžinus ir laikinius idealus; ką jis turi įsigyti, ko atsisakyti, prieš ką kovoti, ką pasilaikyti, ką keisti ir t. t. Straipsnyje galima nagrinėti, koks dabartinis lietuvis yra ir koks jis turėtų būti. Būtų gera ypatingą dėmesį atkreipti į mūsų jaunimą ir studentiją.

     Straipsnio ilgumas — ne daugiau kaip penki “Laiškų Lietuviams” spausdinti puslapiai (apie 2500 — 3000 žodžių).

Pasirašyti slapyvardžiu. Atskirame vokelyje, ant kurio parašomas slapyvardis, turi būti nurodyta tikroji autoriaus pavardė ir adresas.

Už geriausius straipsnius bus duodamos šios premijos:

I    — 100 dol., II — 50 dol., III — 30 dol., IV — 20 dol.

Už nepremijuotus, bet spausdintinus straipsnius bus mokami įprastiniai honorarai. Nespausdintini straipsniai bus grąžinami autoriams.

Premijų mecenatai, aukojusieji po 100 dol., yra dr. Stasys ir Milda Budriai ir “Jaunoji Lietuva” (dr. A. Rudokas).

Premijos bus įteikiamos “Laiškų Lietuviams” metinėje šventėje 1961 m. kovo mėn.

II    d. 7 veil, vakaro. Šventės meninę programą atliks p. Velbasio Baleto Studija.

ATSIUSTA PAMINĖTI

Leonardas Andriekus. SAULĖ KRYŽIUOSE. Religiniai eilėraščiai. Išleido Pranciškonai. Iliustravo T. Valius. 208 psl., kaina nepažymėta. Eilėraščiai modernūs: nepaisant nei rimo, nei ritmo. Tačiau visur išlaikytas tam tikras skambesys, gili, bet suprantama mintis.

Stasys Yla, ATEITININKŲ VADOVAS. Išleido Ateitininkų Federacija prel. K. Va šio lėšomis Ateitininkų 50 m. sukakties proga. Viršelyje V. Valaičio nuotrauka. 478 psl., kieti viršeliai.

Pranas Naujokaitis. MAŽI ŽINGSNIAI. Pasakojimai jaunimui. Išleido Liet. Bendruomenės Niujorko Apygarda. Iliustravo P. Osmolskis. 120 psl., kaina 2 dol.

Mykolas Biržiška. DĖL MŪSŲ SOSTINĖS. Iš Vilniaus darbo atsiminimų (iki 1919 m. liepos 1 d.). Išleido Nida, Anglijoje. 306 psl., kaina: nariams 2 dol., nenariams 3 dol.

RINKTINĖ. Nr. 7, 1960 m. Nidos leidinys.

Vitalija Bogutaitė. VEIDRODIS JŪROS DUGNE. Eilėraščiai. Išleido Ateitis.

"LAIŠKAI LIETUVIAMS" • 2345 WEST 56TH STREET • CHICAGO 36. ILLINOIS