DANUTĖ MITKIENĖ

* * *
Kaip lenkiasi nendrė,
Kai pučia ja vėjas,
Taip aš vingių vingiuos 
Ant kelių parkritus —
O Dieve, kurs kalto 
Mirties nenorėjęs,
Šaukiuosi laisvėjimo ryto ...
 
Putojančios bangos,
Erškėčiai ant tako 
Užliejo man širdį 
Ir sužeidė kojas,
Klupau tad nekartą ...
Jėgų neužteko,
Kai nerimo gelmės grūmojo, 
Beplaukiant pasaulio 
Audrų vandenyne ...
Pakėliau akis
Į    padangių mėlynę,
Ir liovėsi skausmas kankinęs.
 
Nors vėtros vis ūžia,
Ir sukas verpetai,
Ir mažas laivelis 
Nugrimst juose gali,
Golgotos viršūnėje 
Kryžius man matos — 
Meldžiuos Jam:
Padėk, Visagali!
 * * *
 
Mes sakome: dangus aukštai, 
O žemė — žemė motina,
Jos veide pats save matai,
Ir tai tave pasotina.
 
Mes sakome: širdis kalta,
Jai duoklę atiduodame ...
O ji taip mainos: čia šalta,
Čia gundanti, lyg nuodėme.
 
Ką statėme, vėl griovėme 
Ir laidojom griuvėsiuose. 
Rankas sunėrę stovime 
Prie židinio išblėsusio.
 
Atomais, televizijom 
Taip veržiamės i priekį mes, 
O Tavo meilės vizijų 
Širdim nebepasiekiame.
 
Žmogaus širdie, paklydėle, 
Akla ir nesiryžtanti!
Kai Meilė tokia didelė 
Ant kryžiaus mirti grįžta vis.
 

 

 
* * *
Tiek daug pasauly garsaus džazo, 
To girto šokio rock ’n roll,
O susimąstymo tiek maža 
Tematome lig šiol.
 
Tiek daug pasauly šoka valsą, 
Tiek maža šaukia de profundis ... 
O Agnus Dei, ar Tu pakelsi 
Visas peccata mundi?