1960 M. GRUODŽIO MEN. (DECEMBER) VOL. XI. NO. 11

T U R I N Y S

Adventas— L. Zaremba, S. J. 323

Auka (III) — A. Kezys, S. J... 325

Tyla, tylėjimas ir žodžiai — A. Grauslys 331

Pagarbos ir meilės gyvybei! — A. Grauslys 335

Eilėraščiai— D. Mitkienė . . 340

Šviesa Vakaruose— J. Vaišnys, S. J. 341

“Moralinis Atsiginklavimas” — L. Dambriūnas 345

Premijuota poezija — Dr. J. Prunskis 347

Iš filmų pasaulio— D. Koklytė 349

“Laiškai Lietuviams”— Tėvų Jėzuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius—Juozas Vaišnys, S.J.

Admin.— Petras Kleinotas, S.J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Conn.

Viršelis ir vinjetės A. Kurausko Immaculata Press

Ugnis   A. Kezio, S. J nuotr.

"UGNIES Į ŽEMĘ ATNEŠTI AŠ ATĖJAU

IR KO NORIU, JEI NE TO, KAD JI KŪRENTŲSI",

PASAKĖ PRIEŠ DU TŪKSTANČIUS METŲ MESIJAS,

ATĖJĘS Į MŪSŲ VARGINGĄ PASAULĮ,

KURIAM TRŪKO ŠVIESOS, ŠILIMOS IR MEILĖS.

JIS PATS BUVO TA IŠGANINGOJI UGNIS,

APŠVIETUSI IR SUŠILDŽIUSI TAMSOJE PASKENDUSI

IR ŽIEMOS LEDU APDENGTĄ PASAULĮ.

JIS APŠVIETĖ IR SUŠILDĖ TAMSOJE BESIBLAŠKANČIAS

 IR DVASINĮ ŠALTĮ KENČIANČIAS ŽMONIŲ ŠIRDIS,

ĮŽIEBDAMAS JOSE TIKROSIOS MEILĖS UGNĮ

IR MŪSŲ LAIKAMS TRŪKSTA TOS DIEVIŠKOSIOS UGNIES,

KURI, TARTUM KIETUS PLIENO GABALUS, SUTIRPDYTŲ

SULEDĖJUSIAS BROLIŲ IR SESERŲ ŠIRDIS,

SULIEDAMA JAS Į ŠVIESIĄ GALINGĄ VIENYBĘ

 IR Į KARŠTĄ BROLIŠKĄ VIENAS KITO MEILĘ.