ALFONSAS GRAUSLYS

(“L. L.” dešimtmečio proga)

     "Žmogus yra sutvertas mąstyti; tad jo visa vertybė ir nuopelnas ir jo pareiga yra mąstyti" (Pascal).

     Kas yra žmogaus kūnui fizinis maistas, tas jo dvasiai yra mąstymas. Ir kaip maisto gerumas ir šviežumas didele dalimi apsprendžia žmogaus sveikatą, taip jo mintys nulemia jo dvasios stovį ir to stovio tobulumo laipsnį. Mintis sužadina ir naujų suteikia skaitymas. Tad dvasia minta, auga, bręsta ir dvasiškėja kilnių raštų skaitymu. Tai junta visi, todėl žmonių sąmonėje yra didelis skirtumas tarp apsiskaičiusių ir neskaitančių. Pirmieji — tai gilesnio ir turiningesnio galvojimo žmonės, o antrieji — seklaus mąstymo dvasios skurdžiai, su kuriais nė nebandyk rimtesniais klausimais kalbėti.

     Darydama aliuziją į tai, kad augalai chlorofilo pagalba minta šviesa, S. Weil tvirtina, kad "yra tik viena kaltė — nemokėti misti šviesa". Šitos kaltės sąmonę turėtų išgyventi visi tie, kurie, kad ir įvairių kylančių problemų bei klausimų varginami, neieško gilesnio tiesos pažinimo ir dvasios praskaidrėjimo, nes neskaito. Jeigu jau vaikas nuolat visokiais klausimais suaugusius vargina, tiesos ieškodamas, tai suaugusieji, kurie jokių klausimų savyje nejunta ar pajutę atsakymo neieško, stovi žemiau vaiko.

Kun. Alfonsas Grauslys, beveik kiekvienam “Laiškų Lietuviams” numeriui duodąs po įdomų ir aktualų straipsnį. Jo gilūs, bet drauge ir visiems suprantami straipsniai yra daugelio labai mėgiami.

     Jei žmogus, anot Goethės, amžinai atsinaujina, kai didžiais dalykais džiaugiasi, tai prieinamiausia priemonė džiaugtis yra bendrauti su didžiais žmonėmis — skaityti jų raštus. Kilnus religinės kultūros žurnalas, manau, yra tik priemonė paragauti rimtų minčių ir, jų paragavus, pagilinimo ieškoti rimtose knygose.

     Mano linkėjimai žurnalui: kiekvienais metais vis maistingesnio dvasios peno teikti skaitytojų dvasiai. Linkėjimas žurnalą skaitantiems ir jo neskaitantiems: skaitykime! Skaitykime, nes, prisimenant pradžioje cituotą Pascalio posakį, kas neskaito, tas pamiršta žmogaus paskyrimą, tas atsisako žmogaus vertybės, kuri yra kilniu mąstymu pagrįsta. Bet skaitydami nepamirškime, kad žurnalas — tai tik rodyklė į didžiuosius kilnaus turinio dvasios kūrinius pasaulio literatūroje.