Juozas Vaišnys, S. J.

BEN-HUR

     Kai kurie asmenys gavėnioje laisvai užsideda kokią nors ypatingą atgailą: pasiryžta nerūkyti, nevalgyti saldainių arba neiti i kiną. Tai yra girtinas paprotys. Tačiau tiems, kurie pasižada gavėnioje neiti į kiną, mes norėtume duoti dispensą arba patarti, kad jie padarytų išimtį dviems gavėnios rimčiai labai tinkamiems filmams: “Ben-Hur” ir “Big Fisherman”. Šie du filmai yra tinkami žiūrėti net Didįjį Penktadienį, nes juose vaizduojamos istorinės žmonijos gyvenimo dramos vyksta Didžiojo Penktadienio fone, kai Kristus savo kančia ir mirtimi ant kryžiaus atpirko žmoniją ir savo pavyzdžiu liepė už neapykantą bei persekiojimus atsilyginti meile.

     Filmą “Ben-Hur” geriausiai galima apibūdinti žodžiu “didingas”. Didinga yra šio filmo idėja, didingas pastatymas, didingi vaizdai ir Įvykiai. Filmas yra suktas pagal generolo Lew Wallace parašytą to paties vardo knygą, išverstą beveik į visas kalbas ir milijonais egzempliorių paplitusią visame pasaulyje.

     Šis filmas, įskaitant 15 minučių pertrauką, tęsiasi apie keturias valandas. Jam pagaminti buvo dirbta šešerius metus ir išleista 15 milijonų dolerių. Tai yra pusantro milijono daugiau negu buvo išleista kitam garsiam filmui, vardu “The Ten Commandments”, rodomam dar iki šiol ir jau atnešusiam virš 50 milijonų dolerių pelno. Be abejo, ir tie 15 milijonų, išleisti filmui “Ben-Hur”, yra niekis prieš tą sumą, kuri įplauks po vienų kitų metų.

     Filme daugiau ar mažiau pasireiškia šimtai veikėjų, bet svarbiausi yra du: turtingas jaunas žydas Ben-Hur (Charlton Heston) ir romėnų kariuomenės vadas Jeruzalėje Messala (Stephen Boyd). Vaikystėje juodu buvo geri draugai, bet vėliau, kai Ben-Hur nesutiko išduoti savo brolių, žydų patriotų, Messala tapo jo mirtinas priešas ir jam žiauriai atkeršijo, pasmerkdamas jį vergu — irkluotoju į romėnų galerą, o motiną ir seserį įmetė į raupsais užkrėstą požeminį kalėjimą.

     Ben-Hurui čia prasidėjo tikras kryžiaus kelias, didžiausi pažeminimai ir neapsakomos kančios, bet visur jis parodo didelę drąsą, tvirtą tikėjimą ir gilų patriotizmą. Po vieno baisaus mūšio su makedoniečių laivynu Ben-Hur išsigelbsti iš degančio laivo ir taip pat išgelbsti laivo admirolą, pirmiau labai nežmoniškai ji kankinusį ir niekinusį. Išsigelbėjęs iš mirties ir iš vergijos, jis tuoj vyksta į Palestiną, kur jam pranešama, kad motina ir sesuo mirusios kalėjime. Čia jis prikalbamas dalyvauti vežimų lenktynėse drauge su savo priešu Messala. Nors Messala vartoja visokias nežmoniškas suktybes, bet Ben-Hur lenktynes laimi ir yra vainikuojamas laurais, o mirtinai sužeistas Messala prieš mirtį jam pasako, kad motina ir sesuo nėra mirusios, bet gyvena, užsikrėtusios raupsais. Ben-Hur jas suranda ir pasiryžta keršyti romėnams, bet patenka tarp minios, kuri sekė paskui Kristų, nešantį kryžių į Kalvarijos kalną. Kristaus žvilgsnis jį paveikia. Kai Kristus miršta, įvyksta daug stebuklų. Taip pat stebuklingai pagyja ir jo motina su seseria. Ben-Hur tampa krikščioniu ir atsisako keršto.

     Panašus i šį filmą yra ir “Big Fisherman”, tik netoks didingas. Kai kurie šį filmą labai kritikuoja ir vadina net vulgariu, nes čia Petras ir kiti apaštalai yra atvaizduoti kaip paprasti žmonės, su savo kartais vulgaria kalba ir kitomis žmogiškomis silpnybėmis. Mums atrodo, kad tai kaip tik yra gerai, nes juk apaštalai toki ir buvo. Tik Kristaus mokslas ir Šv. Dvasios dovanos juos pakeitė.

     Ir viename, ir kitame filme religija yra vaizduojama gražiai ir skoningai. Reikia pastebėti, kad niekur neparodomas Kristaus veidas. Tai yra labai protinga, nes joks artistas ir joks nugrimavimas negali tinkamai atvaizduoti dieviško Išganytojo veido.