ATSIUSTA PAMINĖTI

Vladas Šlaitas. ANT SAULĖGRĄŽOS VAMZDŽIO. Eilėraščiai. Išleido Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga. 50 psl., kaina $0.50.

UŽUOLANKA, vasaris 1960. Lietuvių išeivijos buities, dailės ir kultūros mėnesinis žurnalas. Redaguoja A. Vilainis - Šidlauskas. Adresas: 6051 S. Ashland Ave., Chicago 36, 111.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME PARĖMUSIEMS “L. L.” LEIDIMĄ PINIGINE AUKA:

50 dol.aukojo: Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga.

Po 10 dol.:dr. K. Aglinskas, dr. V. P. Tumasonis, M. Zizas, S. Činikas (visi Chicago), prel. J. Balkūnas (Maspeth), kun. P. Geisčiūnas (Fromberg), dr. A. Baltrušaitis (Akron).

Po 7 dol.:dr. P. A. Mažeikai (Chicago), dr. V. Plioplys (Rockford).

Po 5 dol.:kun. J. Valantiejus (New Buffalo), T. Staugaitienė (Newark), P. A. Deltuva (Rockford), J. Lipnickas (Woodhaven), M. Žvynakienė (Chicago), I. Paliukas (Boston).

Po 4 dol.:L. Vansauskienė (Lyons), S. Žumbakienė (Chicago).

Po 3 dol.:A. Prunskytė, K. Mušinskienė, dr. J. A. Kižys, J. Vosylius, L. Jankauskas, V. Rygertas, P. Norvilas (visi Chicago), kun. S. Morkūnas (Sioux City), B. Galvanauskas (Cicero), E. Abramaitis (Toronto), V. Levanas (Waterbury).

Po 2 dol.:P. Subačius, N. Šumskienė, J. Krasauskas, A. Venckus, B. Graužinienė, J. Žygas, E. Gaškienė, D. Masiulis, A. Kareiva, A. Baleišienė, A. Petkus, J. Lapkus, J. Vaineikis, A. Viliušis, A. Širmulis, J. Vailokaitis, F. Černius, O. Šimaitis, L. Kairys, S. Dambrauskas, dr. I. Kuras, M. Kvedaras, K. Linkevičius, M. Momkus, B. Lukas, H. Milaknis, P. Gedvilą, J. Lesevičius, V. Ilginis, E. Mikalajūnas, S. Raudienė, A. Brencius, S. Radžionis, A. Smilga, J. Paulikas, A. Rimkevičius, A. Sadauskienė, V. Jančauskienė, M. Krasauskas, B. Draugelis, A. Tamošiūnas, B. Beleškienė, E. Jucevičius, A. Petkus, dr. J. Starkus, H. Chapas, M. Karpaitė, M. Palubinskas, A. Pužauskas, J. Matukas, P. Zelba, M. Šveikauskas, dr. A. Belickas, dr. A. Kavaliūnas, O. Pėžienė, A. Šukys, L. Vilūnas, P. Marcinkus, P. Griganavičius, V. Kiburis, L. Stasiūnas, M. Jonikienė, A. Mikėnas (visi Chicago), S. Ričkutė, R. Žilvitis, prel. I. Albavičius, T. Zailskienė (visi Cicero), P. V. Vygantai, kun. V. Pikturna, V. Tomkevičius, F. Štarka, O. Kaunienė, D. Kunskaitė (visi Brooklyn), kun. K. Simanavičius, V. Gražulis, E. Kutkienė, P. Balanda, J. Rumšas, J. Balnionis, A. Leščinskienė (visi Detroit), dr. V. Karoblis (Ripley), V. Norvilas (Monroe), M. Giraitienė (Worcester), kun. J. Tautkus (Omaha), kun. J. Ruokis (Little Falls), P. Nenorta (E. Chicago), O. Vilėniškienė (Dorchester), S. Blynas (Bridgeport), kun. E Paukštis (Chester), J. Paukštaitis (Omaha), A. Skudzinskas (Dorchester), G. Kazemekas (Kanada), M. Jasaitis (Kanada), J. Pupininkas (Rochester), K. Baliunas (Toronto), E. Augis (Edmonton), V. Paulionis (Toronto), A. Matulionis (Plattsburg), J. Jusys (Worcester), J. Luinys (Dixon), kun. V. Karalevičius (Elizabeth), kun. J. Palis (San Lorenzo), H. Raštikis (Melrose Park), V. Šniolis (Cleveland), P. Milus (Worcester), L. Remeikienė (Sudbury), S. Kęsgaila (Montreal), kun. A. Treška (Grand Rapids), P. A. Norkūnas (Phila.), J. Dubauskas (Kanada), D. Eisbergas (Melrose Park), A. Urbelis (Melrose Park), A. Vitkunas (Gurnee), I. Jakimavičiūtė (Hamilton), L. Rumšas (E. Chicago), A. Vaicekauskas (Beverly Hills), J. Jurgutis (Montreal), A. Varekojis (Cleveland), O. Lukoševičienė (Woodhaven), S. Petkevičienė (Hamilton), A. Petčaitis (Cleveland), M. Bendžiūnas (Montreal), M. Židžiūnienė (Worcester), V. Čiuprinskas (Windsor), R. Janonis (Lima).

“LAIŠKAI LIETUVIAMS" • 2345 WEST 56TH STREET • CHICA60 36. ILLINOIS