PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS INSTITUTO GLOBOS KOMITETO

ATSIŠAUKIMAS

     Mums, žemiau pasirašiusiems, tenka didi garbė, o taip pat ir didi pareiga rūpintis Čikagos Pedagoginio Lituanistikos Instituto moraliniu ir medžiaginiu išlaikymu.

     Kad Pedagoginis Lituanistikos Institutas, kuris išaugo iš Aukštųjų Pedagoginiu Lituanistikos Kursu, galėtu ir toliau sėkmingai augti ir atlikti užsibrėžtus lituanistinio švietimo uždavinius, jis reikalingas visu lietuviu dėmesio ir sutelktinės paramos.

     Ką duos Pedagoginis Lituanistikos Institutas?

     Svetur atsidūrusi lietuviškoji šviesuomenė, nūdien kultūrinį gyvenimą kurianti ar jam vadovaujanti, metas iš meto natūraliu būdu mažėja ir nyksta, o tuo tarpu jau antras tremties dešimtmetis eina, kai retėjančios šviesuomenės eilės maža bepapildomos. O kas bus dar po dešimties metu ir tolimesnėje išeivijos ateityje?

     Gyvajai lietuvybei ugdyti, tautinei mūsų kultūrai kurti, kultūriniam gyvenimui vadovauti reikia šviesuomenės prieauglio: lituanistinėms mokykloms mokytoju, organizacijoms vadovu su gilesniu lituanistiniu pasiruošimu, kokį ir teiks Pedagoginis Lituanistikos Institutas.

     Instituto Globos Komitetas, pradėdamas savo darbą, pirmiausia kreipiasi į lietuviu akademinį jaunimą, lankantį vietines aukštąsias mokyklas, prašydamas nuoširdžiai susidomėti lituanistinėmis studijomis, skiriant ir joms nors dalelę savo energijos ir laiko. Mes žinome, kad profesinis pasiruošimas gyvenimui iš studentijos reikalauja daug įtempto darbo ir daug lėšų, kad idealistinėms studijoms maža belieka laiko ir pinigo; bet gyvieji pavyzdžiai rodo, jog ryžtingam jaunimui tos kliudančios aplinkybės nėra nenugalimos. Štai ir dabar Institutą lankančiu klausytojų tarpe yra 20 studentų.

vKreipdamiesi į vyresniąją visuomenės kartą, su didžiu dėkingumu mes prisimename tuos realiuosius patriotus, kurie pinigais jau yra parėmę šį Institutą lankančią studentiją. Instituto užuomazgai, Aukštiesiems Ped. Lituanistikos Kursams, vyresnioji karta sudėjo tiek pinigų, kiek tuo tarpu jų reikėjo.

     Tad, džiaugdamiesi gyvu jaunosios kartos idealizmu ir realaus patriotizmo buvimu mūsų visuomenėje, Pedagoginio Lituanistikos Instituto globos tarnybą mes pradedame su šviesiu ir viltingu žvilgsniu ateitin, tikėdamiesi, jog mūsų akademinis jaunimas uoliai lankys Instituto paskaitas, o visuomenė teiks jam reikalingą finansinę paramą.

DK. P. DAUŽVARDIS Lietuvos Respublikos Konsulas

M. KRIKŠČIŪNAS Profesorių Draugijos Pirmininkas

J. TAMULIS LB Švietimo Tarybos Pirmininkas

BR. KRIŠTANAVIČIUS Tėvu Jėzuitu Vyresnysis

J. JASAITIS Lietuviu Bendruomenės Čikagos Apygardos Pirmininkas

DOMAS VELIČKA Instituto Lektorių Tarybos Atstovas

Čikaga, 1960 m. kovo mėn. 16 d. 

Smuikininkui Alfonsui Paukščiui ir pianistui Alvydui Vasaičiui esame labai nuoširdžiai dėkingi už š. m. kovo mėn. 26 d. suruoštą rečitalį “Laišku Lietuviams” naudai.

“LAIŠKAI LIETUVIAMS" • 2345 WEST 56TH STREET • CHICAGO 36, ILLINOIS