ATSIUSTA PAMINĖTI

     Juozas Švaistas. JO SUŽADĖTINĖ. 1959 m. “Draugo” konkurse premijuotas romanas. Išleido Liet. Knygos Klubas. Aplankas dail. J. Pilipausko. 394 psl., kaina $4.00. Autorius šiame romane mėgina atkurti dr. Vinco Kudirkos gyvenimą, iškeldamas jo nuopelnus, bet nevengdamas paminėti ir silpnybių.

     Vytautas Alantas. TARP DVIEJŲ GYVENIMŲ: Romanas iš Lietuvos partizanų gyvenimo ir veiklos. Išleido Liet. Knygos Klubas. Aplankas dail. A. Korsakaitės. 462 psl., kaina $4.50. Šiame romane yra atvaizduota, galima sakyti, viso dabartinio Lietuvos gyvenimo siekimai.

     Akademinis Skautų Sąjūdis skelbia JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSĄ

     1.    Už geriausią prozos kūrini — 150 dol. Prozos kūrinys gali būti apysaka, feljeto nas, novelė ar kitas veikalas, priklausąs grožinei literatūrai. Kūrinio ilgumas — 2000 — 8000 žodžių.

     2.    Už geriausią poezijos kūrinj — 150 dol. Poezijos kūrinys gali būti eilėraštis ar jų grupė arba epinio, lyrinio ar humoristinio žanro poema, 200—1500 žodžių ilgumo.

     3.    Už geriausią prozinį rašinį — 150 dol. Prozinis rašinys — neilgesnis 4000 žodžių — originalus minčių dėstymas kuriuo nors lietuviškos kultūros ar visuomenės klausimu.

     Konkurse gali dalyvauti lietuviai, nevyresni 30 metų amžiaus. Rašiniai turi būti pasirašyti slapyvardžiu, o atskirame voke nurodyta autoriaus pavardė ir adresas bei gimimo data. Rašiniai siunčiami Jury Komisijos sekretoriui Romui Keziui, 130 Hendrix St., Brooklyn 7, N. Y., iki 1960 m. rugsėjo 15 dienos.

     Nuoširdžiai dėkojame pinigine auka parėmusiems “Laiškus Lietuviams”

     Po 1 doL:J. Grabauskas, A. Kuraitienė, J. Jonikas, S. Kavaliūnas, J. Dudėnas, J. E. Juknevičiai, L. Kerulis, O. Aleliūnas, J. Petrauskas, A. Karaliūnas, A. Juškus, P. Stakauskas, J. Samaitis, E. Lakaitienė, J. Guobužis, J. Valdis, J. Bielskis, E. Eidėnas, J. Dirginčius, J. Jadviršis, A. Rimkus, S. Juras, E. Vilkas, V. Z. Juška, L. Morkūnas, M. Mikutaits, S. Charžauskas, A. Augustauskienė, P. Ličkus, R. Gustaitienė, J. Bernotas, P. Dirkis (visi Chicago), A. Grigaliūnas, S. Čepas, P. Gulbinskas, P. Ledas, J. Kaknevičius, J. Jacikas, S. Dabkus, M. Bumbulienė, A. Šalkauskis, K. Rusinąs (visi Toronto), V. Andrasunas, A. Litvinas, O. Navickas, G. Baltrušaitis (visi Los Angeles), O. Valienė, A. Damušis, K. Sragauskas, E. Rugienienė, J. Chicavich (visi Detroit), R. Vabolis (Quebec), K. Stundžia (St. Catherines), O. Šilėnienė (Bervyn), A. Stonys (Richmond), J. Ulpa (Dorchester), J. Petronis (Phila.), J. Kačkelis (Northampton), P. Stanelis (Worcester), T. J. Anderson (Kanada), V. Akelaitis (Cleveland), V. Mikolajunas (Oak Lawn), O. Danisevičius (Brooklyn), E. Vaitkūnas (Kanada), dr. J. Balčiūnas (Strasburg), J. Baltrušaitienė (Hillside), M. Koskus (Montreal), R. Grubliauskas (Brockton), V. Ališauskas (Cicero), P. Totilas (Omaha), A. Ragelis (Rochester), V. Sabalis (Rochester), V. Vaitkevičius (Cicero), A. Jasčauskienė (Rockford), K. Ališauskienė (Kanada), Z. Prūsas (Ohio), M. Tarvydas (Hamilton), K. Balčiūnas (Lemont), A. Kalvaitytė (Hartford), kun. A. Goldikovskis (Cleveland), K. Daunys (Kanada), S. Vintika (Cicero), D. Remys (Cicero).

“LAIŠKAI LIETUVIAMS" • 23345 WEST 56TH STREET • CHICAGO 36, ILLINOIS