ČIURLIONIO GALERIJA įsteigta Čikagoje, Jaunimo Centre, 1957 metais spalių mėn. 20 d. Jos įkūrimo akte yra parašyta: “Lietuvių dailininkų kūrinių atrinkimui, apsaugojimui ir išlaisvinton bei nepriklausomon Lietuvon perkėlimui įkurta Čikagoje lietuviu tautos didžiojo kūrėjo ir genijaus Čiurlionio Galerija. Kūrinių fondo globėjas yra Lietuvos teisėtas konsulas Čikagoje. Čiurlionio Galerijos kūriniu juridinis savininkas, iki Lietuvos išlaisvinimo ir nepriklausomybės atkūrimo, yra L. A. M. Klubas. Lietuvai iš sovietu hegemonijos išsilaisvinus ir savo pilnateisę vyriausybę sudarius, Čiurlionio Galerijos kūriniai pereina Lietuvos valstybės nuosavybėn ir pilnon Lietuvos konsulo Čikagoje žinion”.

     Paduodame viena kitą ištrauka iš Čiurlionio Galerijos statuto:

     “Čiurlionio Galerijos patalpose gali vykti pavieniu, grupių ar visuotinės meno parodos ir iš jų gali būti atrenkami geriausi meno kūriniai visų lietuvių tremtinių ir lietuvių kilmės amerikiečių dailininkų, kurie yra lojalūs nepriklausomai Lietuvai ir J.A.V. valdžiai, nežiūrint jų meno pakraipos, partinių ar religinių įsitikinimų. Išstatyti meno kūriniai parodoje negali pažeisti meno, tautinių ir religinių jausmų.

     Čiurlionio Galerijai kūriniai įsigyjami: 1. dailininkams dovanojant, 2. L. A. M. Klubo ar Č. Galerijos direkcijos lėšomis, 3. lietuvių organizacijų, pavienių asmenų-mecenatų lėšomis bei jų vardu.

     Joks kūrinys negali patekti į Č. Galeriją be jury komisijos nutarimo.

     Mecenatas ar kitas aukotojas gali pasirinkti dailininką, kurio kūrinį jis nori pirkti ir skirti Č. Galerijai, tačiau tik jury komisijos pripažintą tinkamu”.

     Iki šiol Čiurlionio Galerijoje yra buvę 15 parodų, kuriose dalyvavo 116 dailininkų su 896 kūriniais. Šias parodas aplankė apie dvylika tūkstančių žmonių. Dabar Galerijoje yra 33 dailininkų 57 meno kūriniai 12.720 dolerių vertės. Kai kurie kūriniai dar tebelaukia mecenatų.

     Štai dailininkai, kurių po vieną ar po kelis kūrinius yra įsigijusi Čiurlionio Galerija: J. Dagys, A. Galdikas, V. Ignas, Č. Janušas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Kaminskas, P. Kaupas, E. Marčiulionienė, A. Marčiulionis, R. Mazoliauskas, B. Murinas, D. Ondrik, N. Palubinskienė, J. Paukštienė, J. Pautienius, V. Petravičius, Z. Plechavičienė, P. Puzinas, V. Raulinai-tis, J. Rimša, P. Rimša, A. Rūkštelė, A. Skupas, J. Šapkus, J. Šileika, M. Šileikis, V. Vaitiekūnas, A. Varnas, R. Viesulas, W. Witkus, A. Žmuidzinavičius, K. Žuromskis.

Čiurlionio Galerijos mecenatai ir aukotojai: Tėvai Jėzuitai, prel. P. M. Juras, prel. M. Krupavičius, V. B. Tūbeliai, S.L.A. Centras, D. T. Jurčiai, S.L.A. 134 Moterų Kuopa, U. Žukauskienė, J. Pakel,

B. Lieponytė, Kultūros Fondas, S. Krutulis, J. Karvelis, J. Stankus, L. Vaičiūnienė, J. Končius, A. Šaulys, J. Pautienius.

Šis “Laiškų Lietuviams” numeris yra iliustruotas Čiurlionio Galerijoje esamais kūriniais, kurių dauguma dar tebelaukia mecenatų.

Visais Čiurlionio Galerijos reikalais geriausia kreiptis šiuo adresu: Z. Kolba, 5647 S. Wood St., Chicago 36, Ill. Tel. PRospect 6-4324.