1960 M. LIEP.-RUGP. MĖN. (JULY-AUG.) VOL. XI. NO. 7

T U R I N Y S

Grožis ir jo įtaka žmogui (II) — A.    Grauslys ............. 195

Religija už geležinės uždangos (III) G. Kijauskas, S. J. 200

Gyvulys prieš žmogų — B.    Markaitis, S. J......... 206

Saulė kalnų viršūnėse — Kun. J. Prunskis .......... 209

Tėvai ir vaikai — J. Miškinis 212

Šventajame trejete —  P. Lippert, S. J........... 216

Kas yra motina? — V. Šalnius 219

Čiurlionio galerija — Redaktorius ...... 222

Iš filmų pasaulio — D. Koklytė 223

“Laiškai Lietuviams” — Tėvų Jėzuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius—Juozas Vaišnys, S.J.

Admin. — Petras Kleinotas, S.J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Conn.

Viršelis ir vinjetės A. Kurausko Immaculata Press

Ištrėmime  P. Puzinas

 

JEIGŲ MESIME OBJEKTYVŲ ŽVILGSNĮ Į MENO ISTORIJĄ,

TAI NEABEJOTINU RYŠKUMU PAMATYSIME,

KAD JIS AUGO, BRENDO IR KLESTĖJO ŠVENTYKLOSE.

DAR IKI ŠIOL IR SENŲ IR MODERNIŲ BAŽNYČIŲ SKLIAUTAI

YRA GRAŽIAUSIOS MENO ISTORIJOS KNYGOS.

NEMIRTINGAS KLASIKINIS MENAS IŠAUGO BAŽNYČIOSE.

IŠ BAŽNYČIŲ NĖRA VEJAMAS NĖ MODERNUSIS MENAS,

TIK YRA STENGIAMASI JĮ PERLEISTI PER GROŽIO PRIZMĘ,

NES MENAS TURI KURTI IR SKLEISTI TIKRĄJĮ GROŽĮ,

KURS GALI BŪTI ĮKVĖPTAS TIK RELIGIJOS,

SKELBIANČIOS IR VAIZDUOJANČIOS NEMIRTINGĄJĮ GROŽĮ.

KIEKVIENAS MENO KŪRINYS TURI BŪTI TO GROŽIO ŠEŠĖLIS,

NES GROŽIS, RELIGINIS GYVENIMAS IR MENAS YRA SINONIMAI.

MALDOS IR DIEVIŠKOJO KULTO NAMAI YRA IR TURI BŪTI

TIKRĄJĮ GROŽĮ SKELBIANČIO MENO GALERIJOS.

KRIKŠČIONIŠKASIS DIEVO KULTAS YRA GROŽIO SINTEZĖ,

KUR HARMONINGAI JUNGIASI IR DAILĖ, IR MUZIKA, IR POEZIJA.