Vol. XVII Nr.3 KOVAS / 1966 / MARCH

***    GYVENIMUI TEKANT    90

K. Trimakas, S. J.    PROBLEMA LAUKIA SPRENDIMO               92

A.    Liulevičius    ŽMONIJA AUGA    95

K. Pugevičius    BAŽNYČIA SVARSTO    97

V. Valkavičius    NAUJIENOS, PASTABOS, IŠVADOS    99

K. Pugevičius    RITMAS IR PILIULĖS    101

J. Vaišnys, S. J.    TEOLOGINIS POŽIŪRIS    103

P. Prado    LOZORIAUS PRIKĖLIMAS    104

P. Gaučys    PEDRO PRADO    104

Pastor. konstitucija    PAGARBA ŠEIMAI    111

K. T.    ANTANAS NAKAS    114

Ant. Nakas    KAD MUZIKOS GARSAI...    117

A. Grauslys  MEILĖS SĄVOKAI AIŠKĖJANT   119

G. Ivaškienė    DIDŽ. SAVAITĖ, VELYKOS    123

Ramutė    ATSAKYMO LAUKIANTIEJI    124

D. Augienė    VYTAUTAS ENDZIULAITIS    126

B.    Mažeikienė    KODĖL SENSTI, JAUNIME?    127

* * *    IŠKARPA IŠ  ANAPUS    129

SKAITYTOJO ŽODIS    130

K. Bučmys, O.F.M.    EKRANO MIRGESY    131

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius Kęstutis Trimakas, S. J.

Vyresnysis redaktorius Juozas Vaišnys, S. J.

Redakcijos nariai Gediminas Kijauskas, S. J.

Dr. Arūnas Liulevičius Techninė redaktorė Birutė Bulotaitė

Foto redaktorius Algimantas Kezys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J.

Viršelis ir vinjetės Algirdo Kurausko

Adresas 2345 W. 56th St., Chicago, 111. 60636 Telefonas REpublic 7-8400 Spaustuvė Immaculata Press, Putnam, Conn.

Prenumerata metams — 4 dol.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $4.00, single copy 40c. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

 

Ak rytmečiai,

Ak rytmečiai tie tolimieji,

Kada plačiai

Lyg vandenys giesmė laukus užlieja

Ir bokšte prikelia ošimą ilgą ilgą,

Tada ir mes lyg pirmutinė smilga

Nedrąsiai stiebiamės pasižiūrėti,

Kaip mūs laukų grumsteliai žiburėti —

Ne, ne! kaip paauksuotos Tavo rankos žvilga.

Antanas Jasmantas, Velykų rytas