Ar nori 150 dolerių?

     Juos gali labai lengvai laimėti, dalyvaudamas “Laiškų Lietuviams” straipsnio konkurse. Šių metu konkurso tema yra laisva, tik rašinys turi tikti “Šeimos” ar “Jaunimo” skyriui. Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžiu, pasirašytas slapyvardžiu ir, idėjus atskirame vokelyje savo tikrąją pavardę, adresą bei telefoną, atsiųstas redakcijai iki š.m. gruodžio 31 dienos.

     Už geriausius rašinius skiriamos penkios premijos: I — 150 dol. (mecenatės — Jolita ir Vida Kriaučeliūnaitės), II — 100 dol. (mecenatė — Birutė Lieponytė), m — 75 dol. (mecenatas — Vincas Kuliešius), IV — 50 dol. (mecenatė — Stefanija Rudokienė), V — 25 dol. (mecenatė — Ona Kuliešienė). Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laišku Lietuviams” 25 metu sukakties minėjime 1975 m. vasario mėn. 23 d. Jaunimo Centre.

Fotografijos konkursas

     Lietuvių Foto Archyvas kviečia visus dalyvauti metinėje lietuviu fotografų parodoje -konkurse. Paroda bus Jaunimo Centre nuo lapkričio 22 iki gruodžio 1 dienos. Konkurse bus dvi nuotraukų grupės: juoda balta ir spalvota. Juoda balta nuotraukos turi būti paties fotografo darbas, o spalvotos gali būti laboratorijos pagamintos.

     Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 10 nuotraukų, bet galima dalyvauti ir su mažiau darbų.

     Premijos bus skiriamos tik jaunesniesiems fotografams (iki 30 m. amžiaus). Tad siunčiant nuotraukas, reikia pažymėti dalyvio amžių.

     Už geriausius darbus bus skiriamos trys premijos: I — 350 dol., II — 250 dol., m — 150 dol.

     Nuotraukas reikia pristatyti iki lapkričio 15 d. šiuo adresu:

     Algimantas Kezys, S.J., 2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 60636.

     Dalyvavimo mokestis — 3 dol.

ATSIUSTA PAMINĖTI

Joseph Ehret, LOS BALTICOS OLVIDADOS (Pamirštieji baltai). Buenos Aires, 1974. 30 psl.

Planuojant Helsinkyje Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo konferenciją, vienas didžiųjų lietuvių tautos draugų, prof. Juozas Eretas, dar kartą pakėlė balsą, šaukiantį tarptautinei sąmonei apie tris Pabaltijo respublikas: vokiečių kalba parašė apie jų likimą. Dabar rašinys, šalia anglų, išleistas ir smarkiai plintančia ispanų kalba. Vertė šveicarų kilmės Kolumbijos universiteto prof. Pierre Maurice, išleido Argentinos Lietuvių Organizacijų ir Spaudos Taryba. Didelė pagarba ir padėka priklauso čikagiečiui prof. Baliui Vitkui, ryžtingai apmokėjusiam visas vertimo, spausdinimo ir platinimo išlaidas. Leidinys plačiai paskleistas visoje Lotynų Amerikoje ir nemaža Ispanijoje. Pradžioje įdėtas Baltijos kraštų žemėlapis ir pristatytas autorius Eretas, gale pateikta apimli bibliografija ir vaizdi, palaipsnė Tarybų Sąjungos plėtra Atlanto vandenyno linkui.

Vida Augulytė. GALVOSŪKIAI. Išleido JAV LB Švietimo Taryba 1974 m. Leidinys skirtas mūsų jaunimo žodynui praturtinti, kas matyti ir iš autorės įžanginio žodžio: “Brangus jaunime, linkiu jums malonumo, sprendžiant šiuos galvosūkius. O kai juos baigsite, pasiimkite žodyną ir patys parašykite panašių galvosūkių savo draugams”.

Jurgis Gimbutas ir Juozas V. Danys. STEPONAS KOLUPAILA. Išleido Akademinės Skautijos leidykla 1974 m. 464 psl., kieti viršeliai, kaina nepažymėta. Recenziją duosime vėliau.

Į LAISVE. 1974 m. nr. 60 (97). Politikos žurnalas, leidžiamas Lietuvių Fronto Bičiulių. Šiame numeryje daug rašoma apie bendravimą su Lietuva.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija Eivaitė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Algimantas Kezys, S.J., Nijolė Užubalienė. Administracija: Petras Kleinotas, S.J., ir Aleksandra Likanderienė. Viršelis—Algirdo Kurausko / fotografija — Algirdo Grigaičio. Skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiras numeris — 50 c.