“LAIŠKU LIETUVIAMS” KONKURSAS IR JUBILIEJINĖ ŠVENTĖ

     Jau nedaug laiko teliko iki konkurso pabaigos. Straipsnius reikia atsiųsti redakcijai iki š.m. gruodžio mėn. 31 dienos. Straipsnio tema yra laisva, tik reikia rašyti kokiu nors šeimos ar jaunimo klausimu. Priimtina ir beletristinė forma. Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir atskirame vokelyje pažymėta tikrojo autoriaus pavardė, adresas bei telefonas.

     Už geriausius rašinius skiriamos penkios premijos: I — 150 dol. (mecenatės — Jolita ir Vida Kriaučeliūnaitės), II — 100 dol. (mecenatė — Birutė Lieponytė), III — 75 dol. (mecenatas — Vincas Kuliešius), IV — 50 dol. (mecenatė — Stefanija Rudokienė), V — 25 dol. (mecenatė — Ona Kuliešienė). Tas pats asmuo gali laimėti ir kelias premijas. Vertinimo komisija bus sudaryta iš redakcijos narių, tik redaktorius komisijoje nedalyvaus.

     Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų Lietuviams” 25 metų sukakties iškilmingame minėjime 1975 m. vasario mėn. 23 d., sekmadieni, 4 val. po pietų Jaunimo Centre. Bus banketas ir meninė programa, kurią atliks Nerija Linkevičiūtė ir Benediktas Prapuolenis, akompanuojant Manigirdui Motekaičiui.

DĖKOJAME “LAIŠKU LIETUVIAMS” RĖMĖJAMS:

10 dol. aukojo Br. Konauka.

Po 5 dol. aukojo: A. Stropienė, Z. Martinaitis, A. Pareigis, A. Grigaliūnas, M. Ambrozaitienė, B. Genys, J. Bičižnienė, B. Ginčiauskas. Po 3 dol. aukojo: S. Žilevičius, P. Martinkaitienė, H. Laucius.

Po 2 dol. aukojo: M. Žigaitienė, H. Bagdonienė, G. Miglinas, J. Grigaitis, A. Stankaitis, A. Žemaitaitienė, A. Venckus, P. Pajaujis, A. Jasčemskienė, V. Rusa, J. Jusys, I. Rimkūnienė, V. Andriukaitis, J. Paovys, A. Ramonaitienė, P. Balandienė, O. Kasperskienė, J. Juras, J. Šalučka, V. Juodeika, E. Jokubkienė, J. Ladyga, A. Stonys, E. Laukaitienė, L. Laukienė, M. Bumbulienė, J. Kliorienė, O. Danisevičiūtė, A. Bridžius, A. Petrašiūnas.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija Ei-vaitė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Algimantas Kezys, S.J., Nijolė Užubalienė. Administracija: Petras Kleinotas, S.J., ir Aleksandra Likanderienė. Viršelis—Algirdo Kurausko / fotografija — Algirdo Grigaičio. Skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiras numeris — 50 c.