LIETUVIU KALBOS ŽODYNAS MOKYKLAI IR NAMAMS. Redagavo Antanas Klimas ir Stasys Barzdukas. Iliustravo Zita Sodeikienė. Išleido JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Taryba 1974 m. Kieti viršeliai, 200 psl., kaina 6 dol. Čia yra sudėti patys reikalingiausi žodžiai su atitinkamomis iliustracijomis. Gale žodyno yra pridėta ir “nelizdinių” žodžių rodyklė.

Richard Scarry. MANO ŽODYNAS. Daugiau kaip 1400 pavadinimų. Spalvotos iliustracijos. Kieti viršeliai, didelis formatas, apie 100 psl., kaina 5 dol. Išleido JAV LB Švietimo Taryba. Šalia lietuviškųjų pavadinimų yra ir angliškieji. Šis žodynas yra skirtas vaikams, bet bus naudingas ir suaugusiems. Tokio puošnaus žodyno dar mes niekad neturėjome. Vaikai jį vartys ir išmoks daug naujų žodžių su malonumu.

Šiuos abudu Švietimo Tarybos išleistus žodynus galima gauti pas Antaną Kareivą, 7030

S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629, ir pas platintojus.

Juozas Kaributas. KELIONĖ APLINK PASAULI. Kelionių įspūdžiai. Viršelis — J. Leškienės. Išleista 1974 m. 424 psl., kaina 5 dol. Įdomiai aprašyti kelionių įspūdžiai, ypač egzotiškuose Azijos ir Afrikos kraštuose.

Marija Saulaitytė. ŠEŠTOJI DIENA. Poezija. Dedikuota Vilniui. Viršelis Alfredo Stanevičiaus. Išleista 1974 m. Spaudė Nida Londone. 78 psl., kaina 3 dol.

Tai ketvirtoji autorės (Vilniuje apsilankymo mintimis) poezijos knyga. Kitos: Kai mes nutylam, 1967 m.; Viena saulė danguje, 1971 m.; And You (anglų kalba), 1972 m.

Pranas Dom. Girdžius. TOS PAČIOS MOTINOS SŪNŪS. Rašybos žiūrėjo Kleopas A. Girvilas. Išleido Liet. Knygos Klubas 1974 m. 171 psl., kaina 4 dol.

J. Narūne. RŪTELĖS AITVARAS. Eiliuota poemėlė vaikams. Zitos Sodeikienės iliustracijos. Jas nuspalvoti galės patys vaikai. Išleista 1974 m., 24 psl., kaina 1.50 dol.

J. Narūne. MIŠKO VIEŠNIA. Kalėdinė pasaka vaikams. Vinco Aleksandravičiaus spalvotos iliustracijos. Spausdinta Saleziečių spaustuvėje Romoje. Kaina 1.80 dol.

Abidvi autorės knygeles galima gauti “Darbininke”, “Drauge”, “Keleivyje” ir pas kitus platintojus.

Bronius Jonušas. VĖL SAKYSI. Daina solo sopranui. Žodžiai Ados Karvelytės. Išleido Omahos lietuvių choras “Rambynas” 1974 m. Visas išlaidas apmokėjo autorius. Viršelį piešė Vitalis Gaidelis. Kaina 1.25 dol. Galima gauti pas T. Gaidelytę. 3715 U St., Omaha, Nebr. 68107.

LITUANUS, Vol. 20, No. 2. Redaguoja J. A. Račkauskas. Kiti redaktoriai: Antanas Klimas, Tomas Remeikis, Bronius Vaškelis. Adresas: P.O. Box 9318, Chicago, Ill. 60690.

LIETUVIS ŽURNALISTAS, nr. 5. Lietuvių Žurnalistų Sąjungos neperiodinis leidinys. Redaguoja Vytautas Kasniūnas. Antraščių vinjetės Povilo Kaupo. Redakcijos adresas: 3754 W. 70th PI., Chicago, Ill. 60629. Administratorius

—    Jurgis Janušaitis, 2534 W. 69th St., Chicago, Ill. 60629.

LIETUVA, filatelistų draugijos žurnalas. 1974 m., nr. 1 Redaguoja L. Kairys, 4046 S. Montgomery, Chicago, 111. 60632. Administratorius —    Kazys Rožanskas, 6941 S. Claremont Ave., Chicago, Ill. 60636.