J. Vaičeliūnas

    Po antrojo pasaulinio karo žmonių moralė labai krito. Dalis ir tikinčiųjų mažai bekreipia dėmesį į Dievo duotus įsakymus, o daugiau vadovaujasi savo norais. Tiesa, jie nėra ateistai, dar atlieka religines pareigas, bet Dievo įsakymams jie nėra jautrūs.

    Sumenkėjo jaunimo auklėjimas šeimose, o viešose mokyklose auklėjimo visai nėra. Dalis jaunimo atsirado hipių eilėse, o kai kurie — jų įtakoje. Moralinis kritimas daug jaunų mergaičių pastato į labai nemalonią padėtį — jos tampa nėščios. Dažnai šiais atvejais jos griebiasi aborto.

    Kanadoje 1972 m. buvo padaryta apie 39.000 abortų, kurių 6000 legalių, padarytų Niujorke. Tenai negimusių kūdikių žudymą savo parašu patvirtino dabartinis JAV viceprezidentas, kai jis buvo tos valstybės gubernatorius.

    Nelegalius abortus daro nesąžiningi gydytojai ir įvairūs šundaktariai, tarp kurių yra daug moterų. Pagal Kanados įstatymus, abortą galima padaryti, norint išgelbėti motinos gyvybę. Tai sprendžia 3-jų gydytojų komisija.

    Už nelegalius abortus Kanadoje baudžiama, bet baudos mažos, nes, pvz. pagal Kvebeko provincijos įstatymus, už abortus nubaustieji po savaitės kitos išeidavo iš kalėjimo. Kanados abortų karalius arba šių laikų Erodas yra Dr. H. Morgentaler, padaręs per 6.000 abortų ir uždirbęs per milijoną dolerių. Į teisingumo rankas jis pateko už paskutinį abortą, padarytą vienai studentei. Jis buvo nubaustas 18 mėnesių kalėjimo, bet už 25.000 dolerių užstatą iš kalėjimo išleistas. Jis teismo sprendimu nepatenkintas ir kreipiasi į Kanados Vyriausiąjį teismą.

    Morgentaler norėjo išvykti į Amsterdame įvyksiantį humanistų kongresą. Ar tame kongrese dalyvaus visi tokie humanistai, kaip Morgentaler — nežinia. Kokius sprendimus gali padaryti humanistų kongresas, kai jo atstovų tarpe gali būti daug žmogžudžių. Teismas Morgentalerio į tą kongresą neišleido.

    Kanadoje už vieną žmogžudystę nusikaltėlis dažniausiai baudžiamas iki gyvos galvos kalėjimo, o už 6.000 nužudytų negimusių kūdikių Morgentaler gavo tik 18 mėnesių arba po 2 valandas kalėjimo už vieno kūdikio nužudymą. Gyvybė yra gyvybė, ar žmogus nužudytas 30-60 metų amžiaus ar dar negimęs. Jei Morgentaler būtų griežtai nubaustas už pirmąjį abortą, jis nebūtų išskerdęs pusės "divizijos" negimusių kūdikių. Vokietijoje 6.000 žydų, tur būt, nėra nužudęs joks pavienis nacis. Morgentaler labai pergyveno dėl savo gyvybės, kai jis buvo Auschwitzo kacete. Jo gyvybė jam buvo labai brangi, o kitų žmonių gyvybių jis nevertina.

    Katalikų Bažnyčia mus moko, kad žmogus turi sielą nuo jo gyvybės įsižiebimo. Dabartinis Kanados teisingumo ministeris O. Lang spaudos konferencijoje pasakė, kad įstatymas saugo gimusio kūdikio gyvybę, bet saugo ir negimusio. Juk čia yra tas pats kūdikis. Nuostabu, kad Kanadoje net viešai už abortus daugiau pasisako moterys, o prieš — vyrai. Kanados hipės šaukia: "Mes turime teisę į savo kūną!" Vienas kanadietis į tą šauksmą atsako: "Moteris turi teisę į savo kūną iki ji tampa nėščia. Kai joje atsiranda naujas kūnas, atsiranda ir naujas jo savininkas. Moteris į tą kūną teisių neturi. Motinai jos kūdikis yra prieš gimimą ir po gimimo. Jei motina nužudo savo kūdikį, ji turi atsakyti teisme. Teisme turi atsakyti ir tas asmuo, kurs jai padėjo jos kūdikį nužudyti".

    Morgentaler giriasi, kad jis iš normalios gydytojo praktikos perėjo į šeimos planavimo specialybę. Tik jis tą šeimos planavimą pavėluoja. Pas jį patarimų gauti turėtų ateiti dar ne nėščios moterys. Bet tokių pacienčių jis mažai turėtų, o nėščių — šimtai. Abortas, užtrunkąs 5 minutes, — 200 dolerių. Vienas kanadietis sako: "Išrinktosios tautos vaikai pasirenka pelningiausius verslus, nežiūrėdami Dievo įsakymų nei žmonių moralės". Morgentaler sako, kodėl jis daro abortus: "Tik vienas kelias — ignoruoti įstatymą".

    Nors Morgentaler dar nežino, kaip baigsis jo byla Vyr. teisme, jis planuoja tapti kitų gydytojų instruktorium ir mokyti juos jo išrasto šeimos planavimo metodo — abortų. Išeitų, kad jis ir ateityje nenumato laikytis Kanados įstatymų. Taip pat jis norėtų pasidaryti Jungtinių Tautų vyr. gydytoju, kurs tvarkytų pasaulio žmonių prieauglį pagal jo metodą — abortus. Jam patekti į Jungtines Tautas sunkumų nebūtų, nes toje institucijoje du trečdaliai tarnautojų yra jo tautiečiai.

    Kanados mokesčių inspekcija iš Morgentaler reikalauja 350.000 dolerių nesumokėtų valstybinių mokesčių. Kvebeko provincijos valstybinių mokesčių pareigūnai, pagal Morgentaler įstaigoje padarytus patikrinimus, sako, kad jis abortų padaręs apie 7.000 (G.M. 1974.IX.14, 11 p.).

    Kanados vyriausybė laikosi parlamento paskelbto įstatymo — abortai draudžiami. Bet, kaip matome, bausmės už abortus mažos. Kaip išsispręs abortų problema Kanadoje — nežinia. Jei vyriausybė nekapituliuos prieš hipius ar panašius asmenis, abortai liks uždrausti. Jei vyriausybė ir parlementas kapituliuotų, tuo reikalu tektų išleisti naują įstatymą — negimusius kūdikius leidžiama žudyti. O žudosi daugiausia baltoji rasė, kurios narių skaičius ir taip tesudaro apie 25% visos žmonijos.