1974 / LAPKRITIS - NOVEMBER / VOL. XXV, NO. 11

PAMOKSLAS SAVO PATIES LAIDOTUVĖMS

327

 Kun. Pranas Geisčiūnas

SUNKESNIEJI KUNIGO ŠIOKIADIENIAI

328

 A. Saulaitis, S.J.

VLADIMIRAS SOLOVJOVAS

329

 J. Venckus, S.J.

JĖZUITAI NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE (XXI)

333

 Br. Krištanavičius, S.J.

ALKA IR JOS ATEITIS

337

 Prel. Pr. M. Juras

EILĖRAŠTIS

338

 Zenta Tenisonaitė

KODĖL VAIKAS BLOGAI MOKOSI?

339

 Gyd. Elena Želvytė

ABORTŲ PROBLEMA KANADOJE

343

 J. Vaičeliūnas

KAI MUMS ŠEŠIASDEŠIMT...

345

 E. Jankuvienė

MOTINOS LAIŠKAS DUKRAI

346

 Mama

KANAPĖS IR VEIDMAINIŠKUMAS

349

 Viktoras Nakas

REFLEKSIJOS DĖL TRIJŲ SKIRTINGŲ KNYGŲ

351

 Alė Rūta

KALBA

354

 J. Vaišnys, S.J.

TĖVYNĖJE

356

 D. Bindokienė

FILMAI

358

 J. Prunskis

ATSIŲSTA PAMINĖTI

360

 Redakcija

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

“Laiškai Lietuviams” (Letters to Lithuanians) is published monthly except July and August, when by-monthly. Its publishers and owners are the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., a non-profit religious society approved by the Roman Catholic Church. The editor is Rev. Joseph Vaišnys, S.J. The managing editor is Peter Kleinotas, S.J. The offices of editors, publishers and management are located at 2345 West 56th St., Chicago, Ill. 60636. In the preceding 12 months “Laiškai Lietuviams” averaged a press run of 3,100 copies. 2,872 copies were distributed to paid individual subscribers by mail, free distribution—162 copies. None (0) distributed to news agents and none (0) sold through dealers. Total distribution-3034 copies, for office use and left-overs 66 copies. Actual number of copies of single issue nearest filing date: press run—3,100, mail subscription—2,938, free distribution—162, total distribution—3,034 and left-overs—66. Annual subscription—$5.00, single copy—50c.. Second class postage paid at Chicago, Ill. and additional mailing offices.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

KAI ATVIRU ŽVILGSNIU ŽMOGUS APSIDAIRO,

TUOJ LABAI AIŠKIAI PAMATO,

KAD DAUG KAM JIS TURI BŪTI DĖKINGAS.

PRIEŠ JO AKIS TIESIASI TIEK DAUG RANKŲ,

KURIOS VARGO, DIRBO IR PLUŠO,

KAD JIS GALĖTU GYVENTI IR BŪTI LAIMINGAS.

ŠTAI GALINGOJI DIEVO RANKA,

KURIOS VIENU TIK MOSTU JIS ŽMOGUMI TAPO.

ŠTAI ŠVELNIOS MOTINOS RANKOS,

KURIOS JI SUPO, MYLAVO, NEŠIOJO.

KIETA TĖVO RANKA PARUOŠĖ MAISTĄ IR BUTĄ.

IR DAR TIEK DAUG KITŲ RANKŲ:

SESERŲ, BROLIŲ, GIMINIŲ, KAIMYNŲ, DRAUGŲ,

O TAIP PAT IR NIEKAD GYVENIME NESUTIKTŲ.

TAI PRISIMINUS IR APIE TAI PAGALVOJUS,

PADĖKOS MALDAI JUNGIASI IR KYLA JO RANKOS

UŽ VISKĄ, KĄ JIS TURI IR KAS JIS YRA.

Algirdo Grigaičio nuotr.    Vėlinių tema