“LAIŠKU LIETUVIAMS” KONKURSAS IR JUBILIEJUS

     Straipsnio konkursas jau baigiasi gruodžio 31 d. Į konkurso vertinimo komisiją jeina šie asmenys: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Aleksandra Likanderienė, Vytautas Kasniūnas ir Nijolė Užubalienė.

     Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų Lietuviams” jubiliejiniame bankete 1975 m. vasario mėn. 23 d., sekmadienį, 4 val. po pietų Jaunimo Centre. Meninę programą atliks solistai Nerija Linkevičiūtė ir Benediktas Prapuolenis, akompanuojant Manigirdui Motekaičiui. Visi rezervuokite tą vakarą “Laiškų Lietuviams” sidabrinio jubiliejaus paminėjimui.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

PSALMYNAS. Iš Neovulgatos vertė kun. A. Liesis. Redagavo kun. V. Aliulis ir kun. C. Kavaliauskas. Išleido “Krikščionis Gyvenime” 1974 m. Finansavo kun. Saulius P. Laurinaitis. Kieti viršeliai, 260 psl., kaina 3.50 dol. Platintojams, imantiems ne mažiau 10 egz. — 2.50 dol. Tai tikrai puikus psalmių vertimas. Tokio mes dar neturėjome. Knygą galima su malonumu skaityti, kaip įdomią, puikią poeziją.

LITUANUS, Vol. 20. No. 3. Naujas adresas: 6621 S. Troy St., Chicago, 111. 60629.

DĖKOJAME “LAIŠKU LIETUVIAMS” RĖMĖJAMS:

Po 5 dol. aukojo:B. Lišauskas, P. Karosas, P. Ragažlnskas.

4 dol. aukojo:A. Baltrūnas.

3 dol. aukojo:L. Zurlis.

2    dol. aukojo: P. Žilaitls.

Po 1 dol. aukojo:E. Nemicklenė, I. Ulpaitė, V. Marcinkevičius, P.S. Kalvaitis, B. Kruopis, R. Čepulis, J. Bubnys, C. Januškevičius, B. Micpovilius, B. Petrauskas, J. Bakšys, A. Stankus, P. Norkus, Z. Rumšą, J. Puidokas, P. Laurinavičius, I. Motekaitienė, V. Tamulis, B. Bernotas, I. Kutelis, B. Kasponas, V. Ramanauskas, A. Kuzmickas, J. Puteris, G. Songinas, S. Stravinskis, P. Jakubaitis, O. Juodvalkienė, V. Grybauskas, R. Kriaučiūnienė, M. Pauliukonis, A. Kleiza, K. Daugvydas, O. Girnys, J. Kačkelis, A. Paleckis, J. Juodvalkis, V. Šilėnas, V. Dėdinienė, S. Zulpa, B. Žemaitis, K. Sragauskas, E. Škėmienė, D. Jakas, S. Žumbakienė, O. Rugelienė, J. Stasiūnaitis, K. Baltramaitis, M. Vasienė, O. Šimaitienė, P. Bielskus, V. Bublys, P. Grušas, F. Galdikas, P. Gustas, A. Kačanauskas, D. Balys, L. Morkūnas, M. Žmuidzinienė, P. Butkys, A. Grigaliūnas, J. Ramanauskas.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija Ei-vaitė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Algimantas Kezys, S.J., Nijolė Užubalienė. Administracija: Petras Kleinotas, S.J., ir Aleksandra Likanderienė. Viršelis—Algirdo Ku-rausko / fotografija — Algirdo Grigaičio. Skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiras numeris — 50 c.