SEKTINAS KLEBONO PAVYZDYS

      Šiais metais “Laiškams Lietuviams” padidėjus ir pagražinus išvaizdą, skaitytojai dar labiau jais džiaugiasi. Rašydami mums laiškus, nesigaili pagyrimų. Be abejo, gražiausiai ne tik žodžiu, bet ir darbu juos įvertino Didžiai Gerbiamas Kun. Dr. L. J. Mendelis, Baltimorės Šv. Alfonso parapijos Klebonas. Jis užsakė “Laiškus Lietuviams”, pats apmokėdamas prenumeratą, visiems savo parapijiečiams. Iš viso atsiuntė 461 adresą. Tiek yra šeimų jo parapijoje.

      Savo laiške rašė ir apie motyvus, kurie jį paskatino šiam darbui. Gerb. Klebono nuomone, “Laiškai Lietuviams” yra geriausias klebonų padėjėjas. Yra neįmanoma iš sakyklos mokyti parapijiečius visų dalykų, kuriuos jie būtinai turėtų žinoti. Sekmadieninių pamokslėlių, be abejo, nepakanka. Taip pat ne visi ir į bažnyčią ateina. Taigi, klebonui, norinčiam rūpintis visais savo parapijiečiais ir padėti jiems visuose reikaluose, geriausiai gali pagelbėti tinkama katalikiška spauda. Gerb. Klebonas mano, kad “Laiškai Lietuviams” yra geriausias šiam tikslui pritaikytas laikraštis.

     Jis užsakė “L. L.” visiems ir tremtiniams ir vietiniams. Sako, kad vietiniams gal kartais kalba nebus visai suprantama, bet juk jie turi pratintis. Jiems dabar kaip tik yra gera proga išmokti grynos lietuvių kalbos. Gerb. Klebonas mano, kad “L. L.” jo parapijiečiams bus ne mažiau naudingi už misijas. Todėl jis prižada ir Šv. Mišiose prašyti Dievą, kad Jis palaimintų šitą jo žygį ir kad “L. L.” atneštų visiems parapijiečiams pageidaujamų vaisių.

      “L. L.” Redakcija ir Administracija už tokį kilnų Gerb. Klebono darbą taip pat negali tinkamiau atsilyginti, kaip prašydama Visagalį Šv. Mišiose, kad Jis palaimintų Baltimorės parapiją ir jos kleboną.

 


Jeigu dar neskaitai, tai tuoj užsiprenumeruok Tėvų Jėzuitų leidžiamą mėnesinį žurnalą

ŽVAIGŽDĘ

Nuo šių metų jos Redakcija ir Administracija yra perkelta į Čikagą. “Žvaigždė” yra Maldos Apaštalavimo organas. Jos ypatingas tikslas paprastu ir visiems suprantamu būdu skleisti tarp lietuvių Jėzaus Širdies garbinimą.    Kaina metams tik du doleriai.

Adresas: “Žvaigždė”, 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois.


VISI Į “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” PLATINIMO VAJŲ!

Nuo 1952 m. sausio mėn. 1 d. iki liepos mėn. 15 d. vyksta “L. L.” platinimo vajus. Trys platintojai, surinkę daugiausia užsimokėjusių skaitytojų, gaus šias dovanas:

pirmas — 150 dolerių, antras — 100 dolerių, trečias — 50 dolerių.

Be to, keturios dovanos, po 25 dol. kiekviena, burtų keliu teks kitiems platintojams.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” Administracija nuoširdžiai dėkoja vajaus premijų fundatoriams:

1.    Žinomam Čikagos gydytojui Dr. Zenonui Danilevičiui (Rezid. 3241 W. 66th PI.; ligonius priima: 10748 S. Michigan Ave., tel. Waterfall 8-3060), aukojusiam 200 dol.

2.    Ponui B. Palutsis, 6914 S. Campbell Ave., aukojusiam 50 dol.

3.    Aukojusiems po 25 dolerius:

P. Aleksui Dargiui, 2425 W. Marquette Rd. (Vaistinė ir smulkių prekių krautuvė);

P. Juozui Mozeriui, 3236 S. Halsted St. (Taupymo ir skolinimo bendrovė); Roosevelt Furniture Company, Inc., 2310 W. Roosevelt Rd. (Baldai, kilimai).

SĄLYGOS:

1.    Platintoju skaitomas, kas suranda bent penkis naujus skaitytojus.

2.    Už kiekvieną naują skaitytoją ar penkis senų skaitytojų prenumeratos atnaujinimus platintojui užskaitoma po vieną tašką. Kiek platintojas surinks taškų, tiek gaus bilietų 25 dol. dovanai laimėti.

3.    Kiekvienas platintojas galės laimėti tik vieną dovaną.

4.    Platintojams, kurie praėjusiais metais gaudavo didesnį “L. L.” skaičių (nemažiau penkis egzempliorius) savo vardu, atnaujinant prenumeratas, užskaitoma po vieną tašką už penkis senus skaitytojus ir po vieną tašką už kiekvieną naują.

“L. L.” prenumerata Amerikoje ir visuose kituose kraštuose tik vienas doleris metams.

Adresas:

“Laiškai Lietuviams”, 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois.