Liepos mėn. 15 dieną vajus jau baigiasi. Platintojų pirmosios vietos nedaug iki šiol nuo praėjusio mėnesio yra pasikeitę. Prel. Mendelio ir kun. Dėdino gal jau niekas nepavys. Dar neaiški yra trečioji vieta, kuriai kandidatai yra: kun. Steponaitis, kun. Sabaliauskas ir V. Aušrotas.
 
      Pirmosios trys premijos yra: 1) $150, 2) $100, 3) $50. Kitos keturios premijos po $25 teks burtų keliu kitiems platintojams, išplatinusiems bent penkis eg zempliorius.
 
Administracija dar kartą dėkoja premijų fundatoriams:
 
1.    Dr. Zenonui Danilevičiui, 10748 S. Michigan Ave., aukojusiam $200;
2.    P. B. Palutsis, 6914 S. Campbell Ave., aukojusiam $50;
3.    Aukojusiems po $25:
P. A. Dargiui, 2425 W. Marquette Rd. (Vaistinė ir sm. prekių krautuvė);
P. J. Mozeriui, 3236 S. Halsted St. (Taupymo ir skolinimo bendrovė); Roosevelt Furniture Company, 2310 W. Roosevelt Rd. (Baldai, kilimai).
 
 Administracijos pranešimas
 
      Kai kurie Skaitytojai dar neatsilygino už laikraštį ir nepratęsė prenumeratos šiems metams. Malonėkite nedelsdami tai padaryti, kad nereikėtų siuntinėti asmeniškų paraginimų arba sulaikyti laikraščio siuntinėjimo.
 
      “L. L.” skaitytojai Anglijoje prenumeratos mokestį — 7 šil. siunčia:
 
      Rev. Just. Steponaitis, St. Patrick’s, Widnes, Lancs, England. Australijoje — 9 šil.: Rev. St. Gaidelis, S. J., 264 Miller St., N. Sydney, NSW. Australia.
 

      1943 m. Lietuva iškilmingai pasiaukojo Švenč. Jėzaus Širdžiai. Kiekvienas lietuvis turėtų skaityti Jėzaus Širdies laikraštį “Žvaigždę”. Jos kaina metams tik du doleriai. Adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, 111.