LIETUVIŲ ARCHYVAS. Bolševizmo metai. Iš Studijų Biuro 1942 m. leidinio naujai paruošė Dr. J. Prunskis. Išspausdinta Tėvų Pranciškonų spaustuvėje, Brooklyn, N. Y., 1952 m., 436 psl., kaina 3 dol.

 
     TOLIMIEJI KVADRATAI. Šią kiekvienam lietuviui įdomią knygą parašė Juozas Grišmanauskas, vienas tų trijų iš Lietuvos pabėgusių žvejų. Išleido Juozas Kapočius Brooklyne, 1952 m. Viršelis dail. V. K. Jonyno. 192 psl., kaina 2 dol.
 
     JAUNUOLIŲ MALDOS. Paruošė kun. P. K. Kirvelaitis, išleido E. Vilu-tis, East Chicago, Ind. 160 psl., mažo, patogaus formato. Spausdinta “Draugo” spaustuvėje.
 
     MEDINIS ARKLYS. Parašė Eric Williams, išvertė Br. Aušrotas, išleido “Karys”, viršelį piešė dail. P. Osmolskis. 190 psl., kaina 2 dol.
 
     AUKSO KIRVIS. Rinktinės mūsų žmonių pasakos. Parengė Juozas Švaistas, spausdinta “Draugo” spaustuvėje, viršelis ir iliustracijos dail. V. Ignatavičiaus. 224 psl., kaina 2.50 dol.
 
     Jurgis Jankus. PAKLYDĘ PAUKŠČIAI, I dalis, 172 psl., kaina 2.20 dol., virš. dail. Pr. Lapės. Tai vienas gražiausių J. Jankaus romanų su stipria intryga ir lengvai plaukiančio pasakojimo stiliumi.
 
     Stepas Zobarskas. DOLERIS IŠ PITSBURGO. Virš. ir iliustracijos dail. P. Osmolskio ir Vl. Vijeikio, 57 psl., kaina 80 centų. Žymiojo jaunimo rašytojo dvi puikios psichologinės ir auklėjančios apysakos.
 
     Vysk. Motiejus Valančius. VAIKŲ KNYGELĖ. Virš. dail. V. K. Jonyno, 160 psl., kaina 1.80 dol. Knygelė skiriama visiems: ir jauniems ir suaugusiems. Jaunieji ras gražiausių pasakojimų ir pedagoginių pamokymų, o suaugusieji galės pasimokyti gražiausio mūsų gimtosios kalbos stiliaus.
 
     Šias tris paskutines knygeles išleido “Gabija” 1952 mr
 
     KNYGŲ LENTYKLA. Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto leidžiamas Lietuvių Bibliografijos Biuletenis, nr. 1-2. Redaguoja A. Ružancovas, Danville, 111.
 
     TĖVYNĖS SARGAS. Kultūros, Visuomenės, Politikos ir Socialinių Mokslų žurnalas, 1952 m. 2 nr. Redaguoja kolektyvas. Adm. adresas: 4241 S. Maplewood Avė., Chicago 32, 111.
 
     SKAUTŲ AIDAS, 5 nr., redaguoja St. Kairys, administr. adresas: J. Pažėra, Box 1003, Station C., Toronto, Ont., Canada.