T U R I N Y S
 
 
MOKSLO PAŽYMĖJIMŲ REIKALU
 
     Anksčiau kai kurie asmenys kreipėsi prašydami išduoti pamesto atestato duplikato nuorašą, patikrinti bylas, dėl ko pažymėjimas neišduotas ir panašiais reikalais. Tiems asmenims, kiek tada sąlygos leido, buvo pagelbėta.
Dabar archyvo medžiaga jau taip aptvarkyta, kad galima tuo reikalu kiekvienam padėti. Tad visi asmenys, kurie mokėsi Vokietijoje ir kuriuo nors būdu neteko išduoto pažymėjimo ar dėl emigracijos nesuspėjo atsiimti jam priklausomo dokumento, gali kreiptis j Pasaulio Lietuvių Archyvą, 2601 W. Marquette Rd., Chicago 29, I11., USA.
 
     Kad būtų galima greičiau ir lengviau padėti, kreipiantis reikia nurodyti mokyklos pavadinimą, savo vardą ir pavardę, gimimo datą ir vietą, kurios klasės pažymėjimu suinteresuotas ir kuriais metais tą klasę baigęs.
PLA Vadovybė
 
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Yearly subscription one dollar. Single copy 10 cents. Entered as second-class matter at the Post Office at Chicago, 111 Additional office of mailing in Putnam, Conn.
LAIŠKAI LIETUVIAMS leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Telefonas: HEmlock 4-1677. Metinės prenumeratos kaina 1 doleris. Atskiras numeris 10 centų.
Vinjetės Vl. Vijeikio.    N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.