REDAKCIJOS PRANEŠIMAS
 
 Anoniminiai raštai ir laiškai
 
     Siunčiant Redakcijai straipsnius, reikia duoti ir pilną savo adresą. Anoniminių arba tik slapyvarde pasirašytų straipsnių paprastai nespausdiname. Žinoma, autorius gali visuomet pasirašyti slapyvarde arba ir visai nepasirašyti, bet Redakcija turi žinoti jo tikrąją pavardę ir adresą. Jei autorius nori, Redaktorius tik vienas žinos jo pavardę ir niekam paslapties neišduos.
 
     Kartais Redaktorius turi su autoriumi pasitarti dėl jo straipsnio, prašyti, kad ką nors pakeistų ar perdirbtų. Nežinant autoriaus adreso, visa tai neįmanoma padaryti, todėl kartais ir visai neblogi rašiniai yra metami į krepšį. Dėl šios priežasties iki šiol nespausdinome kažkokios Reginos straipsnio “Ką aš gavau jaunimo organizacijose”. Taigi, laukiame jos pavardės ir adreso.
 
     Siunčiant klausimus, jei yra nepatogu, pavardės galima ir nepasirašyti. Vis dėlto ir čia, duodant Redaktoriui savo pavardę ir adresą, nieko neprarasi, bet tik laimėsi. Jei nebus galima atsakymo duoti laikraštyje, klausėjui bus privačiu laišku atsakyta. Redaktorius klausėjo pavardę laikys kuo griežčiausioje paslaptyje, ypač jei dar laiške bus specialiai to paprašyta. Gavusi anoniminius laiškus, Redakcija kartais vis tiek kaip nors sužino, kas rašė. Šiuo atveju nėra griežtos pareigos laikyti paslaptį.
 
Kas Redakcijai ir kas Administracijai
 
     Administracijai reikia adresuoti laiškus “biznio” reikalais: atnaujinant prenumeratą, keičiant adresą, skundžiantis, kad negauni laikraščio ir kitais panašiais klausimais. Jei ant voko būna užrašyta tik“Laiškams Lietuviams”, tie laiškai paprastai pirmiausia eina į Administraciją ir tik paskui jie perduodami Redakcijai, jeigu jie yra jai skirti. Redakcijai reikia adresuoti visa tai, kas yra skiriama spaudai: straipsnius, klausimus, pageidavimus, liečiančius laikraščio turinį. O jei nori, kad Tavo laišką skaitytų ne bet kuris Redakcijos narys, bet tik vienas Redaktorius, adresuok jo pavarde. Taip elgiantis, ir jums bus patogiau ir mums palengvinsite darbą.
 
     Administracija prašo, kad skaitytoja, atsiuntusi š. m. liepos 4 d. iš Baltimorės $1, praneštų savo adresą. Taip pat dėkojame p. Baliui iš Čikagos už $3 auką.
 “L. L.” PLATINIMO VAJAUS LAIMĖTOJAI
 
     Liepos mėn. 15 d. vajus jau pasibaigė. Pirmąją vietą — $150 užtikrintai laimėjo Prel. L. J. Mendelis, Baltimorės Šv. Alfonso parapijos Klebonas, surinkęs 443 taškus. Antroji vieta — $100 teko kun. J. Dėdinui, Belgijoje, surinkusiam 190 taškų. Trečiąją vietą — $50 pasidalino (po $25) kun. J. Steponaitis (Anglija) ir V. Aušrotas (Kanada), surinkę po 51 tašką.
 
     Liepos 18 d. buvo įvykdyta loterija laimėti kitoms keturioms premijoms po $25. Šioje loterijoje turėjo teisę dalyvauti platintojai, surinkę bent 5 taškus. Pagal taškų skaičių jiems buvo paskirtas atitinkamas bilietų skaičius. Loterijoje dalyvavo 23 platintojai, kuriuos čia surašome pagal taškų skaičių:
 
     Kun. A. Sabaliauskas (Venecuela), J. Jonikas (Čikaga), K. Paulauskas (Cleveland), St. Gaidelis, S. J. (Australija), J. Pleinys (Kanada), Kun. A. Sabas (Kanada), Kun. K. Simanavičius (Detroit), J. Maciukas (Kanada), Kun. J. Navickas (Šveicarija), J. Bružikas, S. J. (Urugvajus), Kun. A. Račkauskas (Brooklyn), Kun. M. Vembrė (Stoughton, Mass.), V. Čyvas (Amsterdam, N. Y.), S. Damulis (Hollyood, Calif.), E. Pauliukonienė (Worcester), V. Rūbas (Cicero, I11.), E. Vilutis (E. Chicago, Ind.), V. Čižauskas (Australija), Kun. V. Demikis (Paterson, N. J.), D. Giedraitis (Dorchester), K. Keblinskienė (Brockton, Mass.), Motina Immaculata (Baltimore), J. Prišmantienė (Čikaga).
 
     Pravedant loteriją, dalyvavo Redaktorius, Adminsitratorius ir du skaitytojai
 
     — liudininkai: E. Račiūnienė ir A. Petreikis. Bilietėlius traukė du vaikučiai: Janina ir Leonas Radvilavičiai. Keturi laimingieji buvo J. Jonikas (Čikaga), Kun. A. Sabaliauskas (Venecuela), St. Gaidelis, S. J. (Australija) ir K. Keblinskienė (Brockton).
 
     Laimėtojams dovanos jau išsiųstos. Juos visus sveikiname. Jiems ir kitiems platintojams, daug mums padėjusiems spaudos darbe, nuoširdžiai dėkojame ir tikimės, kad savo kilnų darbą jie ir toliau tęs, skleisdami spausdintą žodį tarp savo tautiečių.
 
Red-ja ir Adm-ja