religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1981 / GEGUŽĖ-MAY / VOLUME XXXII. NO. 5

MOTINA IR SŪNUS

145

 Šv. Augustinas

EILĖRAŠČIAI

151

 Ada Karvelytė

“IR UŽMOVIAU AUKSO ŽIEDĄ”

152

 Gražina Kriaučiūnienė

KAD LIETUVA DALYVAUTŲ PERGALĖS TRIUMFE

156

 Vysk. V. Padolskis

“AŠ ESU PRISIKĖLIMAS IR GYVENIMAS”

158

 Chiara Lubich

ISTORINIAI KRIKŠČIONYBĖS ŠALTINIAI

159

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

ORFĖJUS LIETUVIŠKOSE PASAKOSE

165

 Kun. V. Bagdanavičius

KELIAS Į BLAIVYBĘ

169

 Al. Likanderienė

IŠ MEILĖS KOŠĖS NEVIRSI

171

 Vytautas Kasniūnas

KARTŲ ATOTRŪKIS

174

 Vida Pociūtė

KALBA

176

 Juozas Vaišnys, S.J.

TĖVYNĖJE

177

 Vytas Butvila

Šis numeris iliustruotas dail. Stasio Ušinsko darbų nuotraukomis. Viršelio nuotrauka — Algirde Grigaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.